ως μη έδει -> unnecessarily;

spiros · 1 · 1211

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 815991
    • Gender:Male
  • point d’amour
ως μη έδει -> unnecessarily;
ὡς μή ἔδει

Στην υπό κρίση υπόθεση, πρώτον, ο λογότυπος Opel έχει καταχωριστεί και για αυτοκίνητα, δεύτερον, με την επιφύλαξη της επαληθεύσεως από το αιτούν δικαστήριο, πρόκειται για σήμα παγκοίνως γνωστό στη Γερμανία για τέτοιου είδους προϊόντα και, τρίτον, το αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο-μινιατούρα δεν αποτελούν παρόμοια προϊόντα. Ως εκ τούτου, η επίδικη στην κύρια δίκη χρήση μπορεί επίσης να απαγορευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας, αν από τη χρήση αυτή αντλείται, χωρίς νόμιμη αιτία και ως μη έδει, όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του εν λόγω σήματος, ως σήματος καταχωρισμένου για αυτοκίνητα, ή αν η χρήση αυτή είναι βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=65459&doclang=EL

In this case, first, the Opel logo is also registered for motor vehicles; secondly, subject to verification by the referring court, it is a trade mark well known in Germany for that kind of products, and, finally, a motor vehicle and a scale model of that vehicle are not similar products. Therefore, the use at issue in the main proceedings is also capable of being prohibited, in accordance with Article 5(2) of the directive, if such use without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of that trade mark registered for motor vehicles.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=65459&doclang=EN
« Last Edit: 26 Apr, 2018, 10:22:51 by spiros »


 

Search Tools