Γαλλοελληνικό γλωσσάρι όρων του Κορνήλιου Καστοριάδη

zephyrous · 12 · 37368

zephyrous

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 3698
  • Gender:Male
Είναι το γαλλοελληνικό  γλωσσάρι που συντάχθηκε από τον συγγραφέα και τους μεταφραστές του βιβλίου "Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας" (εκδόσεις Ράππα, εκδόσεις Ύψιλον). Μέσα στις επόμενες μέρες θα ανεβάσω και ένα τρίγλωσσο γλωσσάρι που είχα συντάξει για τη διπλωματική, λαμβάνοντας υπόψη και την αγγλική μετάφραση. Είναι ενδιαφέρον να δούμε την ικανότητα κάθε γλώσσας να πλάθει νέες λέξεις, καθώς και τις σχέσεις (μορφικά ή περιεχομενικά) μεταξύ των γλωσσών σε επίπεδο νεολογισμών. Προς το παρόν...

αδιακρισίαindiscrétion
αίσθημα (ψ.)affect
αισθηματικόςaffectif
αισθηματικότηταaffectivité
αίσθηση (ψ.)sensation
αισθητήριος (ψ.)sensoriel
αιτίωση (φ., λ.) causation
αλλοιώνωaltérer
αλλοίωσηaltération
αλλοιωτικόςaltérant
αλύσωσηenchaînement
άμεσος (φ.)immédiat
αμεσότηταimmédiateté
άμυνα (ψ.)défense
αμφιθυμία (ψ.)ambivalence
αναγκαιότηταnécessité
ανάγκηbesoin
αναγωγήréduction
αναγώγιμοςréductible
αναγωγιμότηταréductibilité
αναδρομήrécurrence
ανάδρομοςrécurrent
αναδύομαιémerger
ανάδυσηémergence
ανάκλαση (φ.)reflet
ανακλαστικόςreflexif
αναλλοιότητα (αναλλοιωσιμότητα)inaltérabilité
αναντίστρεπτος (μη αντιστρεπτός)irréversible
αναπληρωματικότητα (ψ.)vicariance
αναστολή (ψ.)inhibition
ανάστρεψηinvolution
ανάσχεση (ψ.)blocage
ανάφορο (γλ.)référent
ανεπόπτευτοςininspectable
ανήκειν (μ.)appartenance
αντικειμενικότηταobjectivité
αντικειμενιστικόςobjectiviste
αντικειμενοποίησηobjectivation
αντικειμενότηταobjectité
αντίκρισμαcontrepartie
αντιληπτό (ψ.)perçu, percevable
αντίληψη (ψ., φ.)perception
αντιστάθμιση (ψ.)compensation
αντισταθμιστικός (ψ.)compensateur
αντίσταση (ψ.)résistance
αντιστρεπτός (μ., φ.)réversible
αντιστρεπτότητα (μ., φ.)réversibilité
ανυπόθετο (φ.)inconditionné
αξίζειν/ισχύεινvaloir
απαγωγή (λ.)déduction
απαγωγιμότηταdéductibilité
απαράγωγοςindérivable
απαράέσκεια (ψ.)déplaisir
απερίσταλτοςirréductible
απλώςsans phrase
απόδοσηassignation, attribution
αποδοτόςassignable
αποτομή (ψ.)ablation
απόφανση (λ.)énoncé
-καλά σχηματισμένη   -bien formé
απόφασηdécision
αποφασιακός (λ.)décisoire
αποφασίσιμος (μ.)décidable
το μη- (μ.)    indécidabilité
α-πραγματικότηταdé-realité
απώθηση (ψ.)refoulement
αρχέγονοςoriginel
αρχήorigine/principe/instance (ψ.)
ασυνείδητο (φ., ψ.)inconscient
αύξηση (ο.)croissance
αυταπάτηillusion
αυτισμός (ψ.)autisme
αυτιστικός autistique
Αυτό (ψ.)le ça
αυτοαίσθηση, αυτόληψη (ψ.)proprioception
αυτοληπτική αίσθηση (ψ.)sensation proprioceptive
αυτοξένωση auto-aliénation
αυτοποίησηidemisation
αυτότηταipséité, mêmeté
αυτόςidem 
αφ' εαυτούpar soi
άχρονος (φ.)atemporel
αχρονικός (φ.)intemporel
βλέψηvisée
γειτονιά (μ.)voisinage
γενετήσιος (ψ.)génital
γενικότητα (λ., φ.)généralité
γλώσσα (γλ.)langage
γραφή (γλ.)graphie
γρηγορούσα λογική logique vigile
δείξηmonstration
δεχόμενονréceptacle
δηλώνω (γλ.)dénoter
δήλωση (γλ.)dénotation
διαγενικός (φ.)générique
διαγενικότητα (φ.)généricité
διαγενικευτικός (φ.)généricisant
διαδικασία procès, processus
διάζευγμα (γλ.)alternative
διάζευξη (μ.)disjonction
διαιωνίζωperpétuer
διαιώνισηperpétuation
διακεκριμένοςdistinct
διακριτός (μ.)discret
διακριτότητα (μ.)discrétion
διανόησηintellect
διάνοια (φ.)entendement
διάταξη (λ., μ., φ.)ordre
διατεταγμένος (μ.)ordonné 
δια-χώρισηespacement
δια-χωρισμένοςespacé 
διαυγάζωélucider
διαύγασηélucidation
δι' εαυτόpour soi
διηνεκήςperpétuel
δυναμικόpotentiel
δυναμικότηταpotentialité
εγγενήςintrinsèque
Εγώ (ψ.)moi
εγκλεισμός (μ.)inclusion
ειδωλικός (ψ.)spéculaire
εικόναimage, figure
εικόνισηfiguration
εικονοθεσίαmise en image
εκκέντρωσηexcentration
εκκοινωνισμός (ψ.)socialisation
εκλογίκευση (ψ.)rationalisation
εκλογικεύω (ψ.)rationaliser
εκπροσώπηση (ν., φ.)représentation
εκπροσωπώreprésenter
εκτομή (ψ.)castration
εκφώνηση (γλ.)phonie
εμμένεια (φ.)immanence
εμμενήςimmanent
έμμεσος (φ.)médiat
εμμεσότητα (φ.)médiateté
εμμονήrémanence
εμφάνιση apparition
εναλλαγήalternance
ενδεχομενικότηταcontingence
ενδοβάλλω (ψ.)introjecter
ενδοβολή (ψ.)introjection
ενδοκοσμικός (φ.)intramondain
ενεικόνιση mise en image
ενθαδική ύπαρξηêtre-la
ενικόςunique
έννοιαconcept
εννοιοποίησηconceptualisation
ενοργανώνωinstrumenter
ενοργάνωσηinstrumentation
ενόρμηση (ψ.)pulsion
ενορμητικός (ψ.)pulsionnel
εντέλειαcomplétude
εντελήςcomplet 
ένωση (μ.)réunion
εξάρνηση (ψ.)dénégation
εξατομίκευσηindividualisation
εξατόμισηindividuation
εξερωτισμός (ψ.)érotisation
εξιδανίκευση (ψ.)idéalisation
επάγω (λ., φυσ.)induire
επαγωγήinduction
επένδυση (ψ.)investissement
επισήμανσηrepérage
επίσχεσηretention
επισχετικόςretentionnel
επιτολήémergence
εποπτεία (φ.)intuition
εποπτειακόςintuitif
εποπτεύωintuitionner
επωμίζομαι (ψ.)assumer
επώμιση (ψ.)assomption
εργαλειακόςinstrumental
εργαλειακότηταinstrumentalité
έρειση (ψ.)étayage
ετερότηταaltérité
ευχή (ψ.)souhait
ηδονή (ψ.)plaisir
ημερινός (ψ.)diurne
θέση καταστατικήstatut (status)
θεσμίζουσα κοινωνίαsociété instituante
θεσμίζωinstituer
θέσμισηinstitution
θεσμισμένη κοινωνίαsociété instituée
θεσμόςinstitution
θεωρησιακός (φ.)contemplatif
θεωρίζω (φ.)spéculer
θεωρικός (φ.)spéculatif
θεωρισμός (φ.)spéculation
ιδεατός τύποςtype idéal
ιδεατότηταidealité
ιδιαιτεροποίησηparticularisation
ιδιαίτεροςparticulier
ιδιόσωμα (ψ.)corps propre
ισαξία/ισοδυναμίαéquivalence
ισοδυναμικός (μ.)équipotent
καθ' εαυτόen soi
καθήλωση (ψ.)fixation
καθολικεύσιμος (φ.)universalisable
καθολικεύω universaliser
καθολικός, καθόλουuniversel
καθορίζωdéterminer
καθορισμόςdétermination
καθοριστικότηταdéterminité
κανόναςrègle
κανονικός (μ.)canonique
κατάληψη (φ.)apperception
καταστολή (ψ.)répression
κατηγόρημα (λ., φ.)prédicat
κατηγόρησηcatégorisation
κατηγορούμενοattribut
κατονομάζωdesigner
κατονομασίαdésignation
κατοπτριστικός (φ.)spéculatif
κλάση (λ.)classe
κοινωνικοποίηση (κ., ο.)socialisation
κόπρανα (ψ.)excréments
κουλτούραculture
κώδικας (γλ.)code
κωδίκευσηcodage
κωδικεύωcoder
κωδικοποίησηcodification
κωδικοποιώcodifier
λέξημα (γλ.)lexème
λιβιδώ (ψ.)libido
λογοκρισία (ψ.)censure
λόγοςlogos, discours
μάγμαmagma
μαγματικόςmagmatique
μαστόρεμαbricolage
μεθεκτικόςparticipable
μείξη (ψ.)intrication
μεσευμένος (φ.)médiatisé
μέσευσηmédiation
μεσεύωmédiatiser
μέσονmedium
μετάθεση (ψ.)*transfert
μετατόπιση (ψ.)déplacement
μετουσίωση (ψ.)sublimation
μοναδικός (φ.)singulier
μοναδικότηταsingularité
μονήρης πυρήνας, φάση (ψ.)noyau, phase monadique
μοντέλο (μ.)modèle
μόρφημα (γλ.)morphème
μωρό (ψ.)infans
νόημαsens
νόησηintellection
νοητόςintelligible
νοητότηταintelligibilité
νομικές τάξειςétats
νόρμα (φ.)norme
νορμικόςnormatif
νορμικότηταnormativité
νουςraison
ντετερμινισμόςdéterminisme
ξένωση (φ.)aliénation
ξενωτικόςaliénant
ξεπέρασμα (φ.)dépassement
ολοποίησηtotalisation
ομάδα (μ.)groupe
ομιλίαparole
ομοιόρρυση (β.)homéorhésie
ομοιόσταση (β.)homéostasie
ον (φ.)étant, entité, être
οντότητα (φ.)étance
ορθολογικός (φ.)rationnel
ορθολογικότητα rationalité
οριοθετώdélimiter
ουσία (φ.)essence
ούτως-είναι (φ.)être-ainsi
παγχρονικός (φ.)omnitemporel
παλινόδευση (μ., λ.)itération, réitération
παλινοδευτικόςitératif
παλινοδεύωitérer
παραλήρημα (ψ.)délire
παραπομπήrenvoi
παράσταση (φ., ψ.)représentation
παραστασιακή εκπροσώπηση της ενόρμησηςdélégation de la pulsion par représentation
παραστασιακόςreprésentatif
παρεκβολήextrapolation
παριστάνωreprésenter
παροντοποίησηprésentification
παροντοποιώprésentifier
παρόρμηση (ψ.)impulsion
περιθωριακόςmarginal
περιθωριοποίησηmarginalisation
περιοχικότηταrégionalité
περίπτωση (λ., φ.)instance
περιστέλλωréduire
περιστολήréduction
περιττώματα (ψ.) faeces
περιχαράκωσηquadrillage
πλεοναστικόςredondant
πόθος (ψ., φ.)désir
ποιείνfaire
πολλαπλότηταmultiplicité
πολλότηταpluralité
πολυειδές (φ.)divers
πολυειδίαdiversité
πραγματικός (φ.)effectif, réel
πραγμοποίηση (φ.)réification
πράξη praxis
πράττεινfaire
πρόθεση (ψ., φ.)intention
προθεσιακόςintentionnel
προθεσιακότηταintentionnalité
πρόληψηanticipation
προσληπτικότητα (ψ.)réceptivité
προσοικειώνομαιrécupérer
προσυνειδητό (ψ.)préconscient
πρόταγμαprojet
προτάζωprojeter
πρωκτικός (ψ.)anal
πρωταρχικός (φ., ψ.)originaire
πρτογενής (ψ.)primaire
πρωτοταγήςprimordial
ρασιοναλισμόςrationalisme
ρασιοναλιστήςrationaliste
ρασιοναλιστικόςrationaliste
ratioraison
ρητόςexplicite
ρουςflux
σημάδιrepère
σημαινόμενο (γλ.)signifié
σημαίνον (γλ.)signifiant
σημαίνωsignifier
σημαντικόςpertinent
σημαντικότητα (γλ.)signifiance
σημασίαsignification
σημασιακόςsignificatif
σημασιολογία (γλ.)sémantique
σημεία κόμβων (φ.)points nodaux
σημειακός (γλ.)signitif
σημείο (γλ.)signe
στέρηση (ψ.)privation
στιβάδαstrate
στοματικός (ψ.)oral
στρώμαcouche
συγκυρία (φ.)hasard
ευτυχής -   -heureux
συμβεβηκόςcomitant
ουσιώδες-   -essentiel
τυχηματικό-   -accidentiel
συμβόλισηsymbolisation
σύμπτωση (φ.)accident
σύμφυρσηconflation
σύμφυση αμοιβαίαinhérence reciproque
συνάγω (λ.)inférer
συναγωγή (λ.)inférence
συναίσθημα (ψ.)sentiment
συνακόλουθοςconcomitant
συναλύσωση (μ.)concaténation
συνανήκειν (μ.)co-appartenance
συναρμογή (μ.)congruence
συνδηλώνω (γλ.)connoter
συνδήλωση (γλ.)connotation
συνδυνατόςcompossible
συνεκτατόςcoextensible
συνεκτικόςcohérent
συνεπάγομαι (λ., μ.)impliquer
συνεπαγωγήimplication
συνέχωtenir ensemble
συνολίζω (μ.)ensembliser
συνόλισηensemblisation
συνολιστικόςensembliste
σύνολοensemble
συνοχήcohérence
σύνταγμα (γλ.)syntagme
συνταγματικός (γλ.)syntagmatique
συνταυτίζομαι (ψ.)s' identifier
συνταυτισμός (ψ.)identification
συνταυτιστικός identificatoire
συνυπόστατοςconsubstantiel
συστατικότηταconcrétion
σύστοιχο (φ.)corrélat
σχάση (ψ.)clivage
σχέδιοplan
σχήμαschème, schéma
σχίζωscinder
σχίσμαscission
σχισμόςdéhiscence
τάξη (λ., φ.)ordre
ταυτιστικός (φ.)identitaire
ταυτό (το, φ.)identique, même
ταυτότηταidentité
ταυτοτικόςidentique
τελεστής (μ.)opérateur
τελεστικόςopératoire
τελεστικό σχήμα schème opérateur
τελικόςfinal
τελικότηταfinalité
τετριμμένος (μ.)trivial
τι αντί τινόςquid pro quo
τι υπέρ τινόςquid pro quo
το τι ην είναιquiddité
το τόδε τιeccéité
τροπικόςmodal, tropique
τρόπισηmodalisation
τρόποςmode, trope
τύχημα (φ.)accident
ύπαρξη (φ.)existence
ενθαδική-   être-là
υπεραφθονίαrédondance
υπερβαίνω (φ.)transcender
υπερβασιακόςtranscedantal
υπερβατικόςtranscendant
υπερβατικότηταtranscendance
υπερδομήsuperstructure
υπερ-Εγώ (ψ.)surmoi
υπερπένδυση (ψ.)surinvestissement
υπερκαθορίζω (ψ.)surdéterminer
υποδομήinfrastructure
υποκατάστασηsubstitution
υποκαταστατικόςsubstitutif
υποκατάστατοsubstitui
υποκαταστατόςsubstituable
υποκαταστότηταsubstituablilité
υποκείμενοςsous-jacent
υπόρρητοςimplicite
υπόσταση (φ.)substance
υποστατικότηταsubstantialité
υπόστρωμαsubstrat
φαινομενικότηταapparence
φαντασία (φ.)imagination
ριζική-   radicale
φαντασιακόimaginaire
κοινωνικό-   social
ριζικό-   radical
φαντασιακόςimaginaire
φάντασμα (ψ.)phantasme
φαντασματικόςphantasmatique
φαντασμένοimaginé
φαντάσμευσηphantasmatisation
φαντασμεύωphantasmer
φάτις (γλ.)langue
φενακίζωmystifier
φενάκισηmystification
φενακισμένοςmystifié
φιγούραfigure
φόρμαforme
φρούδευση (ψ.)frustration
φρουδεύω (ψ.)frustrer
φυσικισμόςphysicalisme
φώνημα (γλ.)phonème
χειραγώγησηmanipulation
χρείαbesoin/usage
χωρικόςspatial
χωρικότηταspatialité
χωρισμόςséparation
χωροποίησηspatialisation
ψευδαίσθηση (ψ.)hallucination
ψυχαναγκάζω (ψ.)obséder
ψυχαναγκασμόςobsession
ψυχαναγκαστικόςobsessionnel
ψυχική αρχή, -εξουσία (ψ.)instance physique

Το κύριο πεδίο μιας σημασίας δηλώθηκε, όπου κρίθηκε αναγκαίο, με τις συνηθισμένες συντμήσεις, β=βιολογία, φ=φιλοσοφία κ.ο.κ. (Κορνήλιος Καστοριάδης, 1976).

p.s. Ρίξτε μια ματιά και στα accents, γιατί μπορεί να μου είχε φύγει και κανένα τότε (πληκτρολογημένο είναι όλο, όχι σκαναρισμένο). ;)
Επίσης, έκανα copy/paste το csv (ισχύει αυτό που είχε πει ο Σπύρος σε άλλο μήνυμα ότι δεν χρειάζεται κώδικα, αλλά απλή επικόλληση από Excel; -μάλλον πρέπει να το δοκιμάσω).
« Last Edit: 18 Apr, 2017, 20:34:09 by spiros »


elena petelos

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 3180
  • Gender:Female
 • Qui ne dit mot consent.
Yπέροχο.

Το ματάκι σταμάτησε εδώ."μετάθεση (ψ.)*","transfert"

Μετά είδαμε και τον αστερίσκο, αλλά μόνο στη λεξούλα. Στην ψυχανάλυση "transfer"="μεταβίβαση"/"παραχώρηση"*. Δεν ξέρω αν μιλάει για μετάθεση ευθυνών, θα το δω αύριο, αλλά βλέπω "ψ" στο πεδίο.

(Το περίφημο transferance, en anglais.)

1. Στην ψυχανάλυση, μηχανισμός με τον οποίο ένα άτομο, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αναφέρει στον ψυχανάλυτη αισθήματα αγάπης ή εχθρότητας που συναισθανόταν, πρωτογενώς, κυρίως στην παιδική ηλικία, για τους γονείς ή τους συγγενείς του. Αυτή η αναφορά προσδιορίζει τη συμμετοχή της συνείδησης στις συγκρούσεις που έχουν οδηγήσει στη νεύρωση.
2. Κατ'επέκταση, η αναφορά των πραγματικών συγκινήσεων, αισθημάτων ή προθέσεων για ένα αγαπητό ή μισητό πρόσωπο.zephyrous

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 3698
  • Gender:Male
Και από το τετράγλωσσο λεξικό της ψυχανάλυσης (ελληνικά-αγγλικά-γαλλικά-γερμανικά) του Λευτέρη Οικονόμου και του Γιώργου Βαμβαλή (εκδόσεις Επίκουρος):

Transference
Μεταβίβαση - Übertragung - Transfert

Βασικός όρος της ψυχανάλυσης, για τον χαρακτηρισμό ενός "παράξενου", κατά τον Φρόυντ, φαινομένου, που παρατηρείται στην ψυχαναλυτική θεραπεία και ειδικά στη σχέση μεταξύ ασθενούς και αναλυτή. Σε αυτή την δυαδική σχέση ο ασθενής μεταβιβάζει στο πρόσωπο του αναλυτή τρυφερά, συχνά ανάμεικτα με εχθρότητα συναισθήματα, που δεν δικαιολογούνται από την πραγματική σχέση προς τον αναλυτή, αλλά πηγάζουν από άλλες σχέσεις του παρελθόντος, από άλυτες συγκρούσεις με τους γονείς ή από ασυνείδητες επιθυμίες και τώρα τους δίδεται η ευκαιρία να αναζωογονηθούν σε μια νέα σχέση και να απευθυνθούν σε ένα νέο πρόσωπο (σελ. 210).

:))

« Last Edit: 03 Dec, 2006, 03:08:58 by zephyrous »


zephyrous

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 3698
  • Gender:Male
Είδες τι συμβαίνει άμα ξεχνάς τις υποσημειώσεις; Tις είχα σε άλλο αρχείο. :)

Παρά την ήδη υπάρχουσα απόδοση της Übertragung (transfert) με τη λέξη μεταβίβαση, ο όρος μετάθεση είναι πολύ προτιμότερος, πρώτα γιατί αναφέρεται πιο καθαρά στο αποτέλεσμα και όχι στην ενέργεια και ύστερα γιατί δεν παραπέμπει έμμεσα -όπως η μεταβίβαση- σε μια συμμετοχή ή αποδοχή του τρίτου προσώπου προς το οποίο γίνεται η μετάθεση.elena petelos

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 3180
  • Gender:Female
 • Qui ne dit mot consent.
Είδες τι συμβαίνει άμα ξεχνάς τις υποσημειώσεις; Tις είχα σε άλλο αρχείο. :)

Για αυτό είναι οι φίλοι (και τι φίλοι).

Παρά την ήδη υπάρχουσα απόδοση της Übertragung (transfert) με τη λέξη μεταβίβαση, ο όρος μετάθεση είναι πολύ προτιμότερος, πρώτα γιατί αναφέρεται πιο καθαρά στο αποτέλεσμα και όχι στην ενέργεια και ύστερα γιατί δεν παραπέμπει έμμεσα -όπως η μεταβίβαση- σε μια συμμετοχή ή αποδοχή του τρίτου προσώπου προς το οποίο γίνεται η μετάθεση.

Διαφωνώ και βλέπω από κάτω και αυτό:
"μετατόπιση (ψ.)","déplacement" και προβληματίζομαι.

Έχουμε και λέμε:

μετάθεση η [metáθesi] O33 : 1. μετακίνηση από μια θέση σε άλλη, κυρίως μτφ.: ~ του προβλήματος, από χρονική ή άλλη άποψη. ~ ευθυνών, σε άλλο πρόσωπο. 2. μετακίνηση υπαλλήλου από μια οργανική θέση της υπηρεσίας του σε άλλη: ~ υπαλλήλου. Aίτηση για ~. Δυσμενής / αμοιβαία ~. || ~ στρατιώτη, μετακίνησή του σε άλλη μονάδα. 3. (γραμμ.) αλλαγή θέσης φθόγγων μέσα σε μια λέξη: ~ φθόγγων: H λέξη ’φαλάκρα“ με ~ φθόγγων γίνεται ’καράφλα“. 4α. αναβολή για ορισμένο χρονικό διάστημα: ~ της ημερομηνίας της συνάντησης υπουργών. β. μετακίνηση γιορτής ή αργίας σε άλλη ημερομηνία: ~ της γιορτής του Aγίου Γεωργίου. [λόγ. < αρχ. μετάθε(σις) -ση `αλλαγή θέσης΄, ελνστ. σημ.: `αλλαγή της θέσης των γραμμάτων΄ (2: σημδ. γερμ. Versetzung ή γαλλ. déplacement)]

μεταβίβαση η [metavívasi] O33 : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του μεταβιβάζω: H ~ της σκέψης είναι από τα πιο γνωστά τηλεπαθητικά φαινόμενα. ~ δικαιωμάτων / αρμοδιοτήτων / της κυριότητας ενός αγαθού. Έγινε ομαλά η ~ της εξουσίας στη νέα κυβέρνηση. [λόγ. μεταβιβα- (μετα βιβά ζω) -σις > -ση μτφρδ. γαλλ. transmission & αγγλ. transfer, transference]


μετατόπιση η [metatópisi] O33 : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του μετατοπίζω· μετακίνηση: Tο πλοίο βυθίστηκε λόγω μετατοπίσεως του φορτίου του. ~ ενός οργάνου του σώματος / εξαρτήματος μιας μηχανής. ~ σπονδύλου. || (γεωλ.) ~ των ηπείρων. [λόγ. μετατοπι- (μετατοπίζω) -σις > -ση]

Αυτά από τον Τριανταφυλλίδη, believe it or not (για την αναφορά σε αγγλ./γαλλ. λέω). O ορισμός του τετράγλωσσου λίγο περιοριστικός, όπως και του "Γαλλοελληνικού ερμηνευτικού λεξικού ιατρικών όρων" (Μanuila, Manuila, Lewalle, Nicoulin, από τις εκδ. Παρισιάνου που παρέθεσα εγώ) αλλά έχω και άλλα προβληματάκια με το "μετάθεση".
Ένα-ένα, όμως.

Για το θέμα του ορισμού, υπάρχουν διάφορα, μια και γίνεται αναφορά και σε counter-transference, προτιμώ τον παρακάτω:

Interview behaviour is particularly informative in this kind of psychotherapy* because the patient develops an intense relationship with the therapist. One result is that in some ways the patient's feelings and behaviour towards the therapist are similar to the feelings and behaviour he previously had towards other people with whom he had a close relationship (usually his parents. It is because feelings are transferred in this way that the intense relationship with the therapist is called transference. When the therapist is regarded by the patient s good and helpful, there is said to be positive transference. (Corresponding changes in the therapist's feelings toward the patient are referred to as counter-transference.) When the therapist suggests that the transference and the patient's consequent behaviour throw light on te patient's other behaviour, he is said to be making a transference interpretation. Although the transference can have useful consequences, it can also make it more difficult to reduce the intensity of the relationship and to end the treatment without leaving the patient in a dependent state. To achieve a satisfactory termination it is important from the earliest sessions to discuss the potential problems of ending treatment.

p. 165, Conc. Oxf. Textbook of Psychiatry (Gelder, Gath, Mayou), Oxford University Press

Oύτε χωροχρονικός προσδιορισμός υπάρχει και σαφώς υπάρχει συμμετοχή -up to a point- για συναισθήματα πρόκειται.

*Aναφορά σε Brief Psychodynamic Therapy

Τα προβληματάκια μου συνοπτικά (κι ας διαφωνήσουμε):

Πρώτο και κύριο. ΔΕΝ είναι δόκιμο:

Μεταβίβαση - Αντιμεταβίβαση / Θ. Βεργόπουλος
http://www.psychoanalysis.org.gr/new_pubblication_en.html

Για το "Αντιμεταβίβαση":
http://www.google.co.uk/search?hl=en&rls=GEUA%2CGEUA%3A2005-51%2CGEUA%3Aen&q=%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&meta=

Δεύτερο και κύριο. To "μετάθεση" χρησιμοποιείται (ορθά, νομίζω) για το displacement, το "μετατόπιση" δεν -νομίζω- ότι είναι δόκιμο, αλλά θα μου έκανε εντύπωση αν ήταν. "Μετακίνηση συναισθημάτων";

Παραδειγματάκι μεταξύ πεδίων (ψυχολ.-γλωσσολ.):

Η μετάθεση (displacement) δηλώνει ότι η γλώσσα μας επιτρέπει να μεταφερόμαστε σε αντικείμενα και γεγονότα που δεν είναι παρόντα. Τα αντικείμενα και τα γεγονότα μπορεί να βρίσκονται σε άλλο χώρο ή στο παρελθόν και το μέλλον.
http://amphitheatro.protianet.com/erg_glwssa1.doc

Και από πιο δικά μας μια και είναι.. ένα κι ένα, το παρακάτω:

Oι κυριότεροι αμυντικοί μηχανισμοί του Εγώ συναποτελούνται από την απώθηση, τη μετάθεση, την εκλογίκευση, τη διαμόρφωση ανάστροφης αντίδρασης, την παλινδρόμηση, την εξιδανίκευση και την άρνηση.
[...]
Η μετάθεση (Displacement) αποτελεί την αλλαγή κατεύθυνσης της έκφρασης μιας ενστικτώδους αντίδρασης από ένα απειλητικό σε ένα λιγότερο απειλητικό στόχο, αθρώπινο ή υλικό.108
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του παιδιού που το μαλώνουν οι γονείς του και αντί να κατευθύνει την επιθετικότητα ή το θυμό του προς εκείνους ξεσπά στο μικρότερο αδερφάκι του, στο κατοικίδιο του, στα παιχνίδια του. Σε αυτή την περίπτωση ο πραγματικός στόχος του θυμού του αντικαταστάθηκε από ένα έτερο, λιγότερο απειλητικό. Υποπερίπτωση μετάθεσης συνιστά και η εκδήλωση υπερβολικού θυμού ως απάντηση σε ασήμαντα ερεθίσματα στην καθημερινότητα (λ.χ. αργοπορία λεωφορείου) ή το να στρέφεται κανείς εναντίον του εαυτού του αναπτύσσοντας υποτιμητικά, απαισιόδοξα συναισθήματα (καταθλιπτική συμπεριφορά).


(Σελ. 39)
Σύγχρονες Ψυχολογικές Θεωρίες της Εγκληματικότητας, Αγγελ. Κουκουτίμπα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

http://www.law.uoa.gr/crime-research/Diplomarbeitkoukoutiba.pdf

Πριν μου πετάξεις τον Φροΰντ, να πω ότι είναι λίγο διαφορετικός ο ορισμός για το displacement, αλλά εξίσου κατάλληλο το "μετάθεση":

Freudian term for the replacement of one psychic figure with a tangentially related image: for example, a dream about seeking to get a novel published by Penguin Books resulting in a dream about penguins(!) Jacques Lacan likens metonymy in language and literature to displacement.

ενώ στην ψυχιατρική:

a defense mechanism that transfers affect or reaction from the original object to some more acceptable one


Επίσης, για φετιχισμό:
Link between Marx and Freud regarding fetish:  not seeing or repressing that which produces fetish, so that 1.dominant economic class can continue to exert control (Marx); 2.dyadic relationship between child and mother can continue unbroken; 3. like interpellation, so that ideology or that which produces ideology through ISA can continue to produce ideology without the subject becoming aware of it; that is, manufacturing of consent—hegemony (Gramsci)
Conflict between holding on too tightly to attachment to (m)other, to dyadic relationship<>refusal to accept castration (especially that of (m)other), refusal to accept incest taboo (Law of Father), refusal of threat of castration either for self or mother. Refusal to accept that mother lacks the object of desire/phallus/status of authority; refusal to accept mother as denied to child because of father’s intervention.
Father’s intervention serves to 1.break dyad (like weaning—that which engenders separation between child and mother); 2.impose threat of disintegration/mutilation~castration.
Refusal of child to end dyad: 1.to acknowledge threat of castration to self or mother; 2.to accept incest prohibition; 3.to repress desire


So, displacement of object of desire (mother, mother-as-object-of-desire or mother’s object of desire (phallus) on to fetish objects. I.e. refusal that father has phallus; refusal that mother is phallus for father, that mother can be phallus; displacement of phallus from mother to metonymy of mother, fetish object: a substitute object.

http://www.msu.edu/~harrow/ucad

και για Lacan:

"In his first great work The Interpretation of Dreams […], Freud studied the ‘mechanisms’ and ‘laws’ of dreams, reducing their variants to two: displacement and condensation. Lacan recognized these as two essential figures of speech, called in linguistics [respectively] metonymy and metaphor. Hence slips, failures, jokes and symptoms, like the elements of dreams themselves, become signifiers, inscribed in the chain of an unconscious discourse, doubling silently, i.e. deafeningly, in the misrecognition of ‘repression’, the chain of the human subject’s verbal discourse. […] Hence the most important acquisitions of de Saussure and of the linguistics that descends from him began to play a justified part in the understanding of the process of the unconscious as well as that of the verbal discourse of the subject and of their inter-relationship, i.e. of their identical relation and non-relation in other words, of their reduplication and dislocation (décalage)."


 Althusser, ‘Freud and Lacan’ in Lenin and Philosophy and other essays, trans. Ben Brewster (London: New Left Books, 1971),
(pp. 191 – 192).


Αυτά 4 νάου (μη βρίσεις για το σεντόνι) και περισσότερο γενικώς παρά για τον Καστοριάδη. Aν ξέρεις σε ποιο σημείο εμφανίζονται οι συγκεκριμένοι όροι, ρίξε και κανένα αποσπαματάκι.

(Παράθεμα το παράθεμα, να μην κάνω μόνο εγώ σεντόνια) Τηλέφωνο (για να με βρίσεις) από βδομάδα. (btw: To "εκτομή"<>castration;!Να ήταν "κατάργηση" τουλάχιστον...)
:))


banned8

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 132
  • Gender:Male
Πιστεύω ότι συζητήσεις για συγκεκριμένους όρους θα μπορούσαν (και θα άξιζε) να ανοίξουν σε ξεχωριστά νήματα. Υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα και συζητήσιμα θέματα εδώ. Μια απορία, πρώτα απ' όλα: δεν θα έπρεπε να ορίζεται σαν γαλλοελληνικό το γλωσσάρι;


zephyrous

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 3698
  • Gender:Male
Νίκο, εύλογη η απορία σου. Ο Καστοριάδης το λέει γαλλοελληνικό, αφού φυσικά το πρωτότυπο είναι γαλλικό. Εγώ το έκανα "ελληνογαλλικό" εδώ αποκλειστικά για λειτουργικούς λόγους (κατεύθυνση). Πάντως, δεν υπάρχει λόγος να μη γίνει γαλλοελληνικό.
Προς Πετ: Σε άλλο νήμα το transfert. ;)
« Last Edit: 03 Dec, 2006, 15:02:59 by zephyrous »


banned8

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 132
  • Gender:Male
Πάντως, δεν υπάρχει λόγος να μη γίνει γαλλοελληνικό.

Έχει μεγάλη σημασία η σωστή κατεύθυνση. Αλλιώς θα συζητούσαμε κατά πόσο είναι σωστοί οι γαλλικοί όροι.


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 72020
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Ναι, έχει δίκιο ο Νίκος.
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 72020
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Μια γνώμη είπαμε. Και για εμάς πρωί είναι.:-)
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


elena petelos

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 3180
  • Gender:Female
 • Qui ne dit mot consent.

Μη με βαράτε μαζί! Είναι πρωί. :))
Ναι. Στη Νέα Υόρκη.

Προς Πετ: Σε άλλο νήμα το transfert. ;)

Ωραία τα λέει ο Νίκος, πήγαινε το βόλτα + μεταφέρουμε συζήτηση εκεί. Ή μήπως μετατοπίζουμε;
(Λες να μετακινούμε; Μπουυυυυυ! Επιστροφή το μεταμεσονύχτιο!)

Μουτς!


 

Search Tools