ημερόπλοιο -> day-trip boat, day-cruise ship, day-cruise boat, excursion boat

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 814120
    • Gender:Male
  • point d’amour
ημερόπλοιο -> day-trip boat, day-cruise ship, day-cruise boat, excursion boat

Άρθρο 9 – Ημερόπλοια
1.   Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο, είναι το πλοίο μεταφορικής ικανότητας τουλάχιστον είκοσι (20) επιβατών, το οποίο εκτελεί ημερήσιες θαλάσσιες περιηγήσεις, με εισιτήριο ή ονομαστική κατάσταση επιβατών, με αφετηρία και επιστροφή στον ίδιο λιμένα χωρίς διανυκτέρευση, διαρκείας μέχρι δώδεκα ωρών
Ως ημερόπλοια αναγνωρίζονται πλοία διαφόρων μεγεθών, που εκτελούν ημερήσιους πλόες από τον λιμένα ή όρμο αφετηρίας προς παρακείμενους όρμους και λιμένες για εκδρομή ή θαλάσσιο λουτρό και επιστροφή στον αφετήριο λιμένα, με ενιαίο κατ’ άτομο εισιτήριο ή κατάσταση επιβατών και ενιαίο ναύλο.
2.   Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας τα πλοία της κατηγορίας λαμβάνουν άδεια, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Θαλασσίου Τουρισμού του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ., κατόπιν αίτησης του πλοιοκτήτη ή και εφοπλιστή ή του νόμιμου εκπρόσωπου του με την οποία προσδιορίζει την περιοχή άσκησης της δραστηριότητος αυτής, σύμφωνα με το ισχύον Πρωτόκολλον Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) του πλοίου ή το πιστοποιητικό ασφαλείας (Π.Α.) του πλοίου.
Η άδεια είναι αορίστου διάρκειας, ανακαλείται δε εφ’ όσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης της και ιδιαίτερα η διατήρηση σε ισχύ του Π.Γ.Ε. ή της Π.Α., της σύνθεσης του πληρώματος και της τήρησης των κανόνων του λιμένος.
Επίσης στην άδεια επισημαίνονται από την αρμόδια για την έκδοση της υπηρεσία κάθε μεταβολή στην πλοιοκτησία, ή τα χαρακτηριστικά του πλοίου, άλλως η άδεια ανακαλείται.
3.   Με απόφαση του Υπουργού Θ.Υ.Ν.ΑΛ., ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας, οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης της. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται η σύνθεση πληρώματος κατά κατηγορία ημερόπλοιου ως και η ακτίνα ημερήσιου πλου, ανάλογα με την κατηγορία κάθε πλοίου, το μέγεθός του, το Π.Γ.Ε., το Π.Α>, την θαλάσσια περιοχή που δραστηριοποιείται το πλοίο και κάθε άλλο αναγκαίο για τον καθορισμό των ανωτέρω, στοιχείο του πλοίου.
4.   Με αιτιολογημένες αποφάσεις της οικείας λιμενικής Αρχής του λιμένα αφετηρίας, καθορίζονται οι όροι εκτέλεσης των πλόων, έκδοσης και ελέγχου εισιτηρίων, τήρησης κανόνων ασφαλείας και η λήψη αναγκαίων μέτρων στην εκτέλεση των πλόων, σε περίπτωση ανεπάρκειας των χώρων και λειτουργικής αδυναμίας εξυπηρέτησης των πλοίων της κατηγορίας αυτής στο λιμένα αφετηρίας ή κατάπλου.
5.   Επιτρέπεται η παραλαβή επιβατών με πλοία ή σκάφη , μεταφορικής ικανότητας κατώτερης των 20 επιβατών, για ημερήσια εκδρομή από λιμένες ή όρμους και αντιστρόφως. Με απόφαση των Υπουργών Θ.Υ.Ν.ΑΛ. και ΠΡΟ.ΠΟ., καθορίζονται οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
6.   Τα ημερόπλοια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και πλοιοκτήτριες εταιρείες καταχωρούνται στο Μητρώο του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων για την καταχώρηση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και των πλοιοκτητριών εταιρειών.
Άρθρο 9 – Ημερόπλοια | Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
« Last Edit: 14 Sep, 2018, 10:53:21 by spiros »


 

Search Tools