ειδική ασφαλής φορολογική διάταξη σήμανσης στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) -> special secure fiscal device for record signing (SSFDRS)

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 811691
    • Gender:Male
  • point d’amour
ειδική ασφαλής φορολογική διάταξη σήμανσης στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) -> special secure fiscal device for record signing (SSFDRS)

As you already know, the publishing in the Government Gazette (FEK 3513, 13.12.2012) and the ministerial decision POL 1221/2012, for the Upgrade of the support software for Special Secure Fiscal Device for Record Signing (SSFDRS) (Tax Devices) determine the necessary mode changes for them.
https://elsop.gr/customers/90-news/elsop-news/197-tax-devices-upgrade-pol_1221

Ως Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) ορίζεται η αυτόνομη λειτουργικά και φυσικά ηλεκτρονική υπολογιστική συσκευή (φορολογικός μηχανισμός), η οποία συνδέεται αποκλειστικά και μόνο μέσω Ειδικής Θύρας Επικοινωνίας Δεδομένων (ΕΘΕΔ) με διασυνδεόμενο ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα για την ασφαλή σήμανση των εκδιδομένων στοιχείων,
1. δεν διαθέτει καμία άλλη δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων και επικοινωνίας για τη σήμανση των εκδιδομένων στοιχείων, εκτός από την Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων,
2. έχει δυνατότητα πλήρους αποσύνδεσης – απόσπασης από διασυνδεόμενο ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας – λήψης δεδομένων, καθώς και δυνατότητα δημιουργίας και εκτύπωσης των δελτίων :
i. α. Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων – Ζ (ΔΗΦΑΣΣ- Ζ)
ii. β. Δελτίο Συνόψεων – Υπογραφών Ημέρας – (ΔΣΥΜ) και
iii. γ. Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων – (ΔΑΠΦΜΗΣ).
3. διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο ηλεκτρικής τροφοδοσίας και αποτελείται από :
i. επεξεργαστή που εκτελεί ειδικό λογισμικό για την επεξεργασία και τη σήμανση των στοιχείων (φορολογικό μικροκώδικα),
ii. μνήμη προγραμμάτων ειδικού λογισμικού (φορολογικού μικροκώδικα), συμπεριλαμβανομένου και του ΕΑΑΣ,
iii. μνήμη εργασίας,
iv. ρολόι,
v. φορολογική μνήμη μόνιμης αποθήκευσης δημοσιονομικών δεδομένων,

Η ΕΑΦΔΣΣ είναι δυνατόν είτε να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτικό μηχανισμό για την έκδοση – εκτύπωση δελτίων, είτε να μην διαθέτει εφ’ όσον όμως έχει δυνατότητα ηλεκτρονικής δημιουργίας και ανάκτησης των δελτίων αυτών από την ΕΘΕΔ, στην περίπτωση που η ΕΑΦΔΣΣ και η ΕΘΕΔ της, πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Π4.

Η ΕΑΦΔΣΣ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο, όλες οι λειτουργίες της είναι τεκμηριωμένες και ελέγχονται από την Επιτροπή, το δε λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

Λογισμικό Υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ
Ως Λογισμικό Υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ ορίζεται το Λογισμικό Υποστήριξης Σήμανσης Φορολογικών Στοιχείων Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΛΥΣΦΣΥΦΣ) που επιπλέον επικοινωνεί με την ΕΑΦΔΣΣ κατά τρόπο ασφαλή και αποκλειστικά μέσω ΕΘΕΔ καιέχει δυνατότητα :
• επανατροφοδοτήσεως της ΕΑΦΔΣΣ ΦΔΣ και δημιουργίας ΠΑΗΨΣ και ΣΦΣ, μετά από ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (“CMOS” Error) της ΕΑΦΔΣΣ,
• ανίχνευσης κάθε περίπτωσης αποσύνδεσης ή μη δυνατότητας επικοινωνίας σε κατάσταση αποστολής ή λήψης δεδομένων προς ή από την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ.
Η πιστοποίηση των δυνατοτήτων του Λογισμικό Υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ γίνεται από το κατασκευαστή αυτού με την αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση αυτών στα εγχειρίδια χρήσης του λογισμικού αυτού και στο συνοδευτικό Βιβλιάριο Συντήρησης & Επισκευών (ΒΣΕ). Ο προμηθευτής του λογισμικού αυτού υποχρεούται στην διεξοδική επίδειξη των δυνατοτήτων αυτών στον Υπόχρεο σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ).

Λειτουργικές απαιτήσεις και Χαρακτηριστικά

Τα Βασικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά της ΕΑΦΔΣΣ προσδιορίζονται από τις δυνατότητές της να :
• Επικοινωνεί κατά τρόπο ασφαλή με διασυνδεόμενο Η/Υ για λήψη δημοσιονομικών δεδομένων για κάθε έκδοση στοιχείου που χειρίζεται ο Η/Υ.
• Επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά και δημιουργεί μέσω ενσωματωμένου ΕΑΑΣ μια ΠΑΗΨΣ, για κάθε σύνολο ΦΔΣ φορολογικού στοιχείου.
• Αριθμεί και διαφυλάσσει στη μνήμη εργασίας κάθε δημιουργούμενη ΠΑΗΨΣ.
• Αποστέλλει για κάθε δημιουργηθείσα ΠΑΗΨΣ, την ίδια την ΠΑΗΨΣ, την αντίστοιχη Χρονοσφραγίδα Σήμανσης (ΧΣ), τον Ημερήσιο Αύξοντα Αριθμό (ΗΑΑ) Σήμανσης, τον Γενικό Αύξοντα Αριθμό (ΓΑΑ) σήμανσης φορολογικού στοιχείου τον αρ. Μητρώου ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και οποιοδήποτε απαιτούμενο στοιχείο, στον διασυνδεόμενο Η/Υ.
• Με την Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικής Φορολογικής Έκδοσης Στοιχείων Ημέρας (ΟΗΦΕΣΗ) έκδοσης του ΔΗΦΑΣΣ – «Ζ», δημιουργεί, μέσω του ενσωματωμένου ΕΑΑΣ, Γενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ όλων των ΠΑΗΨΣ της ημέρας και την αποθηκεύει μόνιμα στη Φορολογική Μνήμη, μαζί με όλα τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία (ημερήσιος αριθμός ΠΑΗΨΣ, κλπ).
• Αποστέλλει την δημιουργηθείσα Γενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ και οποιοδήποτε απαιτούμενο στοιχείο, στον διασυνδεόμενο Η/Υ.
• Δημιουργεί και μπορεί να εκτυπώνει όλα τα απαραίτητα δελτία, όπως ΔΦΣΣ, τα ΕΦΔ και τα λοιπά διαγνωστικά ή πληροφοριακά δελτία χειρισμών και προγραμματισμού.
• Ανιχνεύει οποιαδήποτε βλάβη της μνήμης εργασίας καθώς και κάθε περίπτωση αποσύνδεσης του διασυνδεόμενου Η/Υ, κατά την επικοινωνία της με αυτόν.
http://www.opengov.gr/minfin/?p=3448


 

Search Tools