Μικρό γαλλοελληνικό γλωσσάριo ναυτικών όρων μόνο για σκάφη αναψυχής

Frederique

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 80227
    • Gender:Female
  • Creative, Hardworking and Able!
à bâbord -> αριστερής μπάντας, στην αριστερή πλευρά (του πλοίου)
à la charge de -> χρεώνονται στον
à proximité des côtes -> κοντά στις ακτές
à tribord -> δεξιάς μπάντας, στη δεξιά πλευρά (του πλοίου)
abordage -> προσόρμιση
accastillage -> εξαρτήματα
accord écrit préalable -> προηγούμενη γραπτή συναίνεση
action en garantie -> πράξη εγγύησης
aides a la flottaison -> βοηθήματα επίπλευσης, βοηθήματα πλευστότητας
alternateur -> εναλλάκτης
aménagement -> διαρρύθμιση
ancrage -> αγκύρωση, δομικό στοιχείο σύνδεσης τοίχου, τέλη αγκυροβόλιου, στερέωση, αγκυροβόλιο, αγκυροβόληση, στήριξηancrage au nez -> αγκύρωση στη μύτη
ancre -> άγκυρα
angle de gîte -> γωνία κλίσης
anti-dérapant -> αντιολισθητικό
appareil à gouverner -> μηχάνημα πηδαλιούχησης,
appel en garantie -> επίκληση ως εγγυητής, κλήση ως εγγυητής
architecte naval -> ναυπηγός
armement de sécurité -> εξοπλισμός ασφαλείας
asséchement -> άντληση υδάτων
assiette -> ζυγοστάθμιση
au delà de -> ισχυρότερη από
au large -> σε πέλαγος
au ralenti -> θέση βραδυπορίας
au-delà de 4 m -> υψηλότερο από 4 m

bâbord -> αριστερή πλευρά πλοίου ή αεροσκάφους, αριστερή πλευρά σκάφους, αριστερή πλευρά του σκάφους, αριστερή μπάντα
bâbord avant -> πρόσω αριστερά, αριστερά της πλώρης
bâbord et tribord -> αριστερή μπάντα και δεξιά μπάντα, αριστερή και δεξιά μπάντα, αριστερή και δεξιά πλευρά (του πλοίου)
bâbord toute -> στην αριστερή πλευρά όλοι
bâbordais -> άντρας της αριστερής φυλακής
balcon -> κουπαστή
balcon avant -> εμπρόσθια κουπαστή
barre à roue -> τιμόνι, πηδάλιο
barre franche -> λαγουδέρα, δοιάκι
barre franche de secours -> εφεδρική λαγουδέρα, εφεδρικό δοιάκι
barreur -> πηδαλιούχος
batterie de service (standard) -> μπαταρία υπηρεσίας (τυπική)
batterie moteur -> συγκρότημα μπαταριών κινητήρα
bau -> δοκός
bau maximum -> μέγιστη δοκός
beaufort -> μποφόρ
bib -> σωστικές λέμβοι
bienvenue à bord -> καλωσορίσατε στο πλοίο
biodégradable -> βιοαποικοδομήσιμο
bloc différentiel -> αυτόματος διακόπτης διαρροής
bordé -> πλευρική ελάσματος
bossoir -> επωτίδα, καπόνι
boulonnerie -> κοχλιοποιία
bout-dehors -> δοράτιο
bouts -> άκρες
brassière -> σωσίβιο

cale -> αμπάρι
cales -> αμπάρια
capacité en eau hors chauffe eau -> χωρητικότητα σε νερό εκτός θερμοσίφωνα
capacité en gazole -> χωρητικότητα σε καύσιμα ντίζελ
capacité réservoir eau noires -> χωρητικότητα δεξαμενής βοθρολυμάτων
caractéristiques -> χαρακτηριστικά
carré -> μεσόδομος, καρρέ
catamaran -> καταμαράν, διπλοκάρινο, με δύο καρίνες
catégorie de conception -> κατηγορία του σκάφους
catégorie de conception du navire -> κατηγορία αναφοράς σκάφους
catégories de conception -> κατηγορίες αναφοράς
cela n'est pas compatible avec une navigation sûre -> αυτό δεν συνάδει με την ασφαλή ναυσιπλοΐα
certificat de garantie -> πιστοποιητικό εγγύησης
chandelier -> στύλος
chantier -> ναυπηγείο
charte de la mer et les rivières -> καταστατικός χάρτης θαλάσσης και ποταμών
check-list -> κατάλογος σημείων προς έλεγχο, λίστα ελέγχου
circuit -> κύκλωμα
circuit d’asséchement -> κύκλωμα άντλησης υδάτων
circuit de charge -> κύκλωμα φόρτισης
circuit de refroidissement -> κύκλωμα ψύξης
circuit d'eau douce -> κύκλωμα γλυκού νερού
circuit eaux grises -> κύκλωμα οικιακών λυμάτων
clause -> ρήτρα, όρος
clauses contractuelles de garantie -> συμβατικοί όροι εγγύησης
cloison -> διαχωριστικό τοίχωμα, διαχωριστικό συντονισμού ήχων, στεγανό διαμέρισμα, φραγή, φρακτή, χώρισμα, διάφραγμα, μπουλμές πλοίου, διάφραγμα εγκεφάλου, διάφραγμα-μεμβράνη σε ιστό, πυρήνας μεταιχμιακού συστήματοςcockpit -> πιλοτήριο
coffret -> κιβώτιο
coinceur -> λυκίσκος, ματζαπλί
collerette -> περιαυχένιο
commande -> χειριστήριο
compas -> πυξίδα, μπούσουλας
compétences de l’équipage -> ικανότητες του πληρώματος
conditions de mer -> συνθήκες της θάλασσας
conditions de mer et de vent -> συνθήκες της θάλασσας και του ανέμου
conditions météorologiques -> μετερεωλογικές συνθήκες
conditions sévères -> σφοδρά καιρικά φαινόμενα
console de barre -> βάθρο ελέγχου πηδαλίου
constructeur -> κατασκευαστής
coque -> κύτος
cordage -> σκοινί, κάβος
corrosion normale -> συνηθισμένη διάβρωση
couchette -> κουκέτα
coutures -> ραφές
crépines -> φίλτρα
crépines d’aspiration -> φίλτρα αναρρόφησης
cyclone -> κυκλώνας

dangers de vagues -> κίνδυνοι κυμάτων
dans le cadre des présentes dispositions -> βάσει των διατάξεων αυτών
davier -> μικρή τροχαλία
de cette clause -> αυτής της ρήτρας
de la coque -> του κύτους
de la mise à l'eau et du matage -> από την καθέλκυση μέχρι το ματάρισμα
débit théorique -> θεωρητική ροή
degré de danger -> βαθμός κινδύνου
délai de forclusion -> αποσβεστική προθεσμία, προθεσμία ακυρότητας
déplacement (sans passager) -> εκτόπισμα (χωρίς επιβάτη)
déplacement lège -> εκτόπισμα άφορτου πλοίου
dérive -> αφαιρετή τρόπιδα, ανασυρόμενη καρίνα, μετατόπιση, παρέκκλιση, κατηγορία ιστιοπλοϊκών σκαφών, τρόπιδα
disjoncteur -> αποζεύκτης
drisses -> μαντάρια
drosse -> πηδάλιο
du système d'épuisement -> του συστήματος αποστράγγισης
du vent -> ανέμου

eaux grises -> οικιακά λύματα
eaux noires -> οικιακά βοθρολύματα, βοθρολύματα
écarteurs -> ελάσματα
échappement -> εξάτμιση
écoute -> συρματόσκοινο
électrique immergée -> ηλεκτρική καταδυόμενη
élingues -> αρτάνες
en eaux protégées -> σε προστατευμένα ύδατα, σε προστατευμένα νερά
en haute mer -> σε ανοικτή θάλασσα
enrouleur -> καρούλι
entretien -> συντήρηση
envahissement -> πλημμύρα
environ -> κατά προσέγγιση
espars -> πάσσαλοι
estrope -> ενώτιο τροχίλου, σκουλαρίκι
étalonnage -> βαθμονόμηση
évacuation -> εκκένωση
évacuation du navire -> εκκένωση του σκάφους
évent -> εξαέρωση
expansion -> διαστολή
expressément -> ρητά
extincteur -> πυροσβεστήρας

filières -> συρματόσκοινα
flottaison -> ισάλου γραμμής
flotteur -> πλωτήρας
force du vent -> ένταση ανέμου
forte tempête -> ισχυρή θύελλα
fusée -> πυροσωλήνας, σκυταλίς, ρουκέτα, πύραυλος
fusible -> ασφάλεια

garantie contractuelle -> συμβατική εγγύηση
gelcoat -> ζελατινώδης στρώση, λεπτή στρώση, φινίρισμα
gilets de sauvetage -> σωσίβια γιλέκα
gouvernail -> διακυβέρνηση
grand voile à corne -> πίκι της μπούμας
grand-voile -> μαΐστρα, μεγίστη
gréement -> αρματωσιά
groupe d'eau -> μονάδα νερού
guindeau -> βαρούλκο αγκυροβολίας, βαρούλκο άγκυρας, βαρούλκο

harnais -> σωσίβιο γιλέκο, γιλέκο ασφαλείας, ιμάντες ασφαλείας
hauts-fonds -> ρηχά
holding tank -> δεξαμενή λυμάτων
hublot -> φινιστρίνι

identification -> ταυτοποίηση
immergée -> καταδυόμενη
implantation -> εγκατάσταση
implantation mécanique -> μηχανική εγκατάσταση
indications -> ενδείξεις
isolateur -> μονωτήρας

jambette -> βραχίονας
joint tournant -> περιστροφικός δακτύλιος
journal de bord -> δρομόμετρο, ημερολόγιο πλοίου
jupe -> κορώνη
jupes -> κορώνες
jusqu'à -> έως
jusqu'à 8 compris -> έως και 8

l'action en garantie -> προσεπίκληση της εγγύησης, πράξη εγγύησης
lashing -> κάθαμμα
levage -> ανύψωση
libère -> αποδεσμεύει
ligne d'arbre -> ελικοφόρος άτρακτος
lignes de vie -> σωσίβια με σκοινί
liquide permanent -> ψυκτικό υγρό
livraison /recette -> παράδοση και παραλαβή
longueur coque -> μήκος κύτους
longueur flottaison -> μήκος ισάλων
lover -> τυλίγω

main d'œuvre -> προϊόν εργασίας, εργατικά, εργατικό δυναμικό
manilles -> ρύματα μανίλλας, αγκύλια αλυσίδας
manivelles -> μανιβέλες
manœuvres de sécurité d’urgence -> ελιγμοί (ασφαλείας) έκτακτης ανάγκης
manuel d'entretien -> εγχειρίδιο συντήρησης
manuel du propriétaire -> εγχειρίδιο ιδιοκτήτη, εγχειρίδιο ιδιοκτησίας
manuelle -> χειροκίνητη
manutention, transport et mise à sec -> μεταφορά και τοποθέτηση σε ναυπηγική κλίνη
mise à l'eau -> καθέλκυση
mise à sec -> ναυπηγική κλίνη
mise au sec -> σε ναυπηγική κλίνη
mise au sec du navire -> τοποθέτηση σκάφους σε ναυπηγική κλίνη
mise en œuvre -> εφαρμογή
modules d'assises -> δομοστοιχειωτά καθίσματα
moteur -> κινητήρας
moyen principal de propulsion -> κύριο μέσο προώθησης

n° de l'organisme notifié -> αρ. κοινοποιημένου οργανισμού
nable -> βαλβίδα εκκένωσης
nacelle -> περίβλημα
navigation -> ναυσιπλοΐα
niveau de la flottaison -> ίσαλος γραμμή

obéir à la barre -> υπακούω στο τιμόνι
orage violent -> σφοδρή καταιγίδα
ouragan -> τυφώνας

palonnier -> χειριστήριο
panneau de pont -> καταπακτή οροφής
panneaux de pont -> καταπακτές οροφής
passe-coque laiton -> διαπερατό εξάρτημα ορείχαλκου
passe-coques -> διαπερατά εξαρτήματα
pavillon -> σημαία
pavillon d'immatriculation -> σημαία νηολογίου
peak -> πρυμναία
pied de mât -> πτέρνα ιστού, βάση του άλμπουρου
plancher -> δάπεδο κύτους
plaque constructeur -> πινακίδα του κατασκευαστή
plat pont -> βάση
plomberie -> υδραυλικές εγκαταστάσεις
pompe de cale -> αντλία αναρρόφησης αμπαριού
poste de barre -> θέση πηδαλιουχίας
poste de navigation -> πιλοτήριο
poulie -> τροχαλία
poulies -> τροχαλίες
poutre -> δοκός
présentation du navire -> παρουσίαση του σκάφους
presse-étoupe -> στυπιοθλίπτης
presse-étoupes  -> στυπιοθλίπτες
prises d'eau -> βαλβίδες εισαγωγής νερού, βαλβίδες Κίνγκστον
protection de l'environnement -> προστασία περιβάλλοντος
Protocole de Livraison / Recette  -> Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής
puisard -> φρεάτιο
puits de dérive -> κόντρα-καρίνα

quai -> προβλήτα, κρηπίδα, μώλος, προκυμαία

radeau de survie -> σωστική λέμβος, πνευστή σχεδία, πλευστική συσκευή
rail de fargue -> μπαστιχάγιο
ralingue -> ιστιόραμα, δετηρία, ληγαδούρα, λώμα, γραντί
ramer à bâbord -> κωπηλατώ προς τα αριστερά
récépissé du manuel de propriétaire -> απόδειξη εγχειριδίου ιδιοκτησίας
recours en garantie -> προσφυγή σε εγγύηση
recours en garantie légale -> προσφυγή νόμιμης εγγύησης
réduction de voilure -> μείωση ιστιοφορίας, μουδάρισμα
relais -> ηλεκτρονόμος
remise en eau -> καθέλκυση
remorquage -> ρυμούλκηση
représentant -> αντιπρόσωπος
retournement -> αναποδογυρίσμα
ris -> σειρά, μούδα

safran -> πτερύγιο πηδαλίου, λάμα του πηδαλίου, σαφράν, σαφράνι
sauvetage -> διάσωση
se limite expressément -> περιορίζεται ρητά
selon la directive européenne -> σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία
sommaire -> περίληψη
sous réserve -> με επιφύλαξη
sous-traitants -> υπεργολάβοι
sujettes aux dangers -> υπόκεινται σε κινδύνους
surface gv  -> επιφάνεια gv
sur-structure -> επίστρωση, υπερδομή
système de gouvernail -> σύστημα διακυβέρνησης
système d'épuisement  -> σύστημα αποστράγγισης
tableau électrique -> ηλεκτρικός πίνακας
taquet -> τάκος
tension -> τάνυση
tige d'ancrage -> αγκυροβόλιο
timonerie -> κατεύθυνση πλοίου με τιμόνι, σύστημα κατεύθυνσης οχήματος, τιμονιέρα πλοίου, οιακιστήριο, πηδαλιουχείοtirant d'air -> ελκυσμός αέρα
tirant d'eau -> ελκυσμός ύδατος βύθισμα του πλοίου
traitement eaux noires -> επεξεργασία οικιακών βοθρολυμάτων
trappes de visite -> θύρες επίσκεψης
tribord  -> δεξιά μπάντα
trimaran -> τρικαράν, τρικάρινο, με τρεις καρίνες
trombe -> υδρανεμοστρόβιλος
type de navigation -> τύπος ναυσιπλοΐας

un constat -> μία βεβαίωση
usure normale -> φυσιολογική φθορά

vagues d'une hauteur significative -> σημαντικό ύψος κύματος
vanne de prise d'eau -> βάνα εισαγωγής νερού
vannes et passe-coques -> βάνες και διαπερατά εξαρτήματα
vase d'expansion -> δοχείο διαστολής
venir sur bâbord -> στρίβω αριστερά
vice caché -> κρυμμένο ελάττωμα, κεκρυμμένο ελάττωμα
vices apparents -> προφανείς ατέλειες
vices cachés -> κρυμμένα ελαττώματα, κεκρυμμένα ελαττώματα
vitesse -> ταχύτητα
voile -> ιστίο
voiles -> ιστία
voilure -> ιστία, ιστιοφόρο, ιστιοφορία
winch -> βαρούλκο


Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που μας βοήθησαν στην εύρεση των όρων :-)           
           
Αφού δεν μπορούμε να αγοράσουμε ένα σκάφος, ας μπορούμε να το μεταφράζουμε
« Last Edit: 13 Aug, 2015, 11:37:42 by Frederique »
Communicate. Explore potentials. Find solutions.


 

Search Tools