Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) -> Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP)

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 812034
    • Gender:Male
  • point d’amour
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) -> Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP)

English: sustainable urban mobility plan | SUMP; Bulgarian: устойчив план за градска мобилност; Czech: plán udržitelné městské mobility; Danish: plan for bæredygtig bytrafik; German: Plan für nachhaltige städtische Mobilität | Plan für nachhaltige Mobilität in den Städten; Greek: Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας | ΣΒΑΚ; Estonian: säästva linnalise liikumiskeskkonna kava; Finnish: kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelma; French: plan de mobilité urbaine durable | PMUD; Irish: plean soghluaisteachta uirbí inbhuanaithe; Croatian: plan održive gradske mobilnosti; Italian: piano urbano della mobilità sostenibile; Lithuanian: tvaraus judumo mieste planas; Latvian: ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāns; Maltese: Pjan ta’ Mobilità Urbana Sostenibbli; Dutch: duurzame stedelijke mobiliteitsplanning; Polish: plan zrównoważonej mobilności miejskiej; Portuguese: plano de mobilidade urbana sustentável | PMUS; Romanian: plan de mobilitate urbană durabilă | PMUD; Slovene: načrt trajnostne mobilnosti v mestih | načrt za trajnostno mobilnost v mestih; Swedish: plan för hållbar rörlighet i städer
« Last Edit: 10 Jun, 2020, 22:41:04 by spiros »


 

Search Tools