και ἅμα ἐλευθέραν καὶ εὐδοξοτάτην πόλιν διὰ παντὸς νεμόμεθα και δύναται μάλιστα σωφροσύνη ἔμφρων τοῦτ᾿ εἶναι -> Just remember, we’re a people with a long-standing reputation for freedom, a people held in the highest honor. Slowness to act can be nothing more than a mark of clear-headed self-control (Spartan King Archidamus)

billberg23

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 6210
    • Gender:Male
  • Words ail me.
καὶ τὸ βραδὺ καὶ τὸ μέλλον, ὃ μέμφονται μάλιστα ἡμῶν μὴ αἰσχύνεσθε.  Σπεύδοντές τε γὰρ σχολαίτερον ἄν παύσαισθε διὰ τὸ ἀπαράσκευοι ἐγχειρεῖν, καὶ ἅμα ἐλευθέραν καὶ εὐδοξοτάτην πόλιν διὰ παντὸς νεμόμεθα. και δύναται μάλιστα σωφροσύνη ἔμφρων τοῦτ᾿ εἶναι· μόνοι γὰρ δι᾿ αὐτὸ εὐπραγίαις τε οὐκ ἐξυβρίζομεν καὶ ξυμφοραῖς ἧσσον ἑτέρων εἴκομεν… πολεμικοί τε καὶ εὔβουλοι διὰ τὸ εὔκοσμον γιγνόμεθα, τὸ μὲν ὅτι αἰδὼς σωφροσύνης πλεῖστον μετέχει, αἰσχύνης δὲ εὐψυχία, εὔβουλοι δὲ ἀμαθέστερον τῶν νόμων τῆς ὑπεροψίας παιδευόμενοι καὶ ξὺν χαλεπότητι σωφρονέστερον ἢ ὥστε αὐτῶν ἀνηκουστεῖν. (Archidamus via Thucydides 1.84.2-3)   

Μη λησμονήτε, άλλωστε, ότι κατοικούμεν πόλιν ελευθέραν πάντοτε και χαίρουσαν εξόχως αγαθής φήμης, και η βραδύτης και αναβλητικότης, διά την οποίαν μας κατηγορούν, ημπορεί πραγματικώς να είναι λελογισμένη νηφαλιότης. Εις την πολιτικήν αυτήν οφείλομεν το ότι ούτε αι ευτυχίαι μας καθιστούν αυθάδεις, ούτε αι ατυχίαι μας ταπεινώνουν όσον άλλους. ... Η νηφαλιότης, εξ άλλου, μας καθιστά γενναίους εις τον πόλεμον και συνετούς εις τα συμβούλια. Γενναίους μεν, διότι εκ της νηφαλιότητος απορρέει η σύνεσις και εκ ταύτης πάλιν η ευψυχία, Συνετούς δε, καθόσον ανατρεφόμεθα αφ' ενός μεν όχι τόσον τελείως, ώστε να περιφρονούμεν τους νόμους, αφ' ετέρου δε με τόσον αυστηράν πειθαρχίαν, ώστε να μη παρακούωμεν αυτούς. (Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου)

Don’t be ashamed of the slowness and procrastination they most often blame us for.  Rushing into it unprepared makes the job slower to finish. Just remember, we’re a people with a long-standing reputation for freedom, a people held in the highest honor.  Slowness to act can be nothing more than a mark of clear-headed self-control.  Because of that quality, we alone don’t act arrogantly when we have success, nor do we back off as much as others do when we meet with adversity ... Through disciplined order we get to be good warriors and right thinkers.  Self-control (σωφροσύνη) is the chief element in our sense of honor (αἰδώς), while a sense of honor offended (αἰσχύνη) is the chief element in our readiness to fight (εὐψυχία).  And we are right thinkers because in our education we don’t study disrespect for our laws;  instead we study self-control, so rigorously that we can’t think of disobeying the laws.

(Contrast Pericles' view of Athenian εὐψυχία, https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=10337.msg184781#msg184781)
« Last Edit: 12 Nov, 2019, 23:41:19 by billberg23 »


 

Search Tools