Προκήρυξη για 5 θέσεις μεταφραστών στο Δημόσιο, 2 Γερμανικά, 3 Αγγλικά

spiros · 3 · 6931

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 813008
  • Gender:Male
 • point d’amour
Προθεσμία υποβολής: 2 Αυγούστου.

Ο Βασίλης Κόρκας μου έστειλε ένα μήνυμα και ένα σχετικό pdf (από το οποίο δεν βγάζω και άκρη καθώς είναι τεράστιο).

Όποιος μάθει περισσότερα ας απαντήσει εδώ.

Συνδέσεις που ίσως βοηθήσουν:

http://www.asep.gr
http://www.ypes.gr
http://www.diorismos.gr
« Last Edit: 14 Jul, 2005, 20:55:45 by spiros »


vkorkas

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 124
  • Gender:Male
Σπύρο το .pdf ήταν πράγματι τεράστιο, γι'αυτό και δεν το ανέβασα εδώ. Κάποιες βασικές πληροφορίες υπάρχουν εδώ:

http://www.asep.gr/prokhryk-diadik.htm

Η προκήρυξη έχει αριθμό 7Κ/2005, περισσότερες πληροφορίες (φαντάζομαι) από το ΑΣΕΠ.

« Last Edit: 14 Jul, 2005, 19:41:16 by spiros »
Terminology is a bit like snoring: everybody's doing it but very few people *know* they're doing it! (MR)psifio

 • Sr. Member
 • ****
  • Posts: 657
Το ΦΕΚ 104/22-06-05 που περιέχει την εν λόγω προκήρυξη:
 (δεν ξέρω να βάζω κρυφούς συνδέσμους)

Στα καθ' ημάς

Απαιτείται Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Β' Κύκλου Σπουδών ΤΕΕ ανεξάρτητα από ειδικότητα ή πτυχίο Α' Κύκλου Σπουδών ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου των κλάδων: α) Διοικητικών Υπηρεσιών-Γραμματέων ή β) Οικονομίας ή γ) Βιβλιοθηκονομίας ή απολυτήριος τίτλος του Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων:
α) Ξανοδοχειακών Επιχειρήσεων ή β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή δ) Υπαλλήλων Διοίκησης ή ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή απολυτήριος τίτλος Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι θέσεις είναι οι εξής:
(808) ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων (Γερμανικής Γλώσσας) στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στην Αθήνα, δύο θέσεις (η μία για πολύτεκνους).

(809) ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων (Αγγλικής Γλώσσας), στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) στην Αθήνα, μία θέση.

(810) ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων (Αγγλικής Γλώσσας) στη ΓΓ Επικοινωνίας και ΓΓ Ενημέρωσης στην Αθήνα, μία θέση.

(811) ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων (Γερμανικής Γλώσσας) στη ΓΓ Επικοινωνίας και ΓΓ Ενημέρωσης στην Αθήνα, μία θέση.

Πρόσθετα απαραίτητα προσόντα:

Γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (809, 810) που αποδεικνύεται με: πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω ή άλλων πανεπιστημίων δημοσίου χαρακτήρα ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας απιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 τουν. 3159/2003.

Άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας (808, 811) που αποδεικνύεται με πτυχίο GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS) ή KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίουı Ludwig-Maximilian του Μονάχου ή με πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης ή άλλων πανεπιστημίων δημοσίου χαρακτήρα ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου13 του ν.3149/2003.

Για τα λοιπά, ανατρέξτε στο ΦΕΚ.

Για να βάζεις υπερσυνδέσμους δες τον κώδικα καθώς και σχετικό σχόλιο στο Help
« Last Edit: 18 Jul, 2005, 18:37:53 by spiros »


 

Search Tools