αγορές μείον πωλήσεις μη χρηματοπιστωτικών μη παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων -> acquisitions less disposals of non-financial non-produced assets

 

Search Tools