αὐτὴ προσέσχε μαστὸν ἐν τὠνείρατι –> in the dream, she offered her breast

billberg23

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 6006
    • Gender:Male
  • Words ail me.
αὐτὴ προσέσχε μαστὸν ἐν τὠνείρατι -> in the dream, she offered (the serpent) her breast

Aeschylus, Libation-bearers 526-33:


{Ορ.} ἦ καὶ πέπυσθε τοὔναρ, ὥστ' ὀρθῶς φράσαι;
{Χο.} τεκεῖν δράκοντ' ἔδοξεν, ὡς αὐτὴ λέγει.
{Ορ.} καὶ ποῖ τελευτᾷ καὶ καρανοῦται λόγος;
{Χο.} ἐν σπαργάνοισι παιδὸς ὁρμίσαι δίκην.
{Ορ.} τίνος βορᾶς χρῄζοντα, νεογενὲς δάκος;
{Χο.} αὐτὴ προσέσχε μαστὸν ἐν τὠνείρατι.
{Ορ.} καὶ πῶς ἄτρωτον οὖθαρ ἦν ὑπὸ στύγους;
{Χο.} ὥστ' ἐν γάλακτι θρόμβον αἵματος σπάσαι.


Or.: And have you learned the nature of the dream so as to tell it properly?
Ch.: She dreamed she gave birth to a serpent: that is her own account.
Or.: And where does the tale end, and what is its consummation?
Ch.: She laid it to rest as if it were a child, in swaddling clothes.
Or.: What food did it crave, the newborn viper?
Ch.: In her dream she offered it her own breast.
Or.: Surely her nipple was not unwounded by the loathsome beast?
Ch.: No: it drew in clotted blood with the milk.

(trans. H.W. Smyth)

 

Search Tools