ὥστε πλείους ἢ χιλίας ἱεροδούλους ἐκέκτητο ἑταίρας –> it owned more than a thousand temple-slaves, courtesans

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 820903
    • Gender:Male
  • point d’amour
ὥστε πλείους ἢ χιλίας ἱεροδούλους ἐκέκτητο ἑταίρας –> it owned more than a thousand temple-slaves, courtesans


τε, εἷς τῶν ἐν Κορίνθῳ δυναστευσάντων, φεύγων τὰς ἐκεῖ στάσεις, τοσοῦτον ἠνέγκατο πλοῦτον οἴκοθεν εἰς τὴν Τυρρηνίαν, ὥστε αὐτὸς μὲν ἦρξε τῆς δεξαμένης αὐτὸν πόλεως· ὁ δ᾿ υἱὸς αὐτοῦ καὶ Ῥωμαίων κατέστη βασιλεύς. τό τε τῆς Ἀφροδίτης ἱερὸν οὕτω πλούσιον ὑπῆρξεν, ὥστε πλείους ἢ χιλίας ἱεροδούλους ἐκέκτητο ἑταίρας, ἃς ἀνετίθεσαν τῇ θεῷ καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες. καὶ διὰ ταύτας οὖν πολυωχλεῖτο ἡ πόλις καὶ ἐπλουτίζετο· οἱ γὰρ ναύκληροι ῥᾳδίως ἐξανηλίσκοντο, καὶ διὰ τοῦτο ἡ παροιμία φησίν· οὐ παντὸς ἀνδρὸς ἐς Κόρινθον ἔσθ᾿ ὁ πλοῦς. καὶ δὴ καὶ μνημονεύεταί τις ἑταίρα πρὸς τὴν ὀνειδίζουσαν, ὅτι οὐ φιλεργὸς εἴη οὐδ᾿ ἐρίων ἅπτοιτο, εἰπεῖν· “ἐγὼ μέντοι1 ἡ τοιαύτη τρεῖς ἤδη καθεῖλον ἱστοὺς ἐν βραχεῖ χρόνῳ τούτῳ.”


one of the men who had been in power at Corinth, fleeing from the seditions there, carried with him so much wealth from his home to Tyrrhenia that not only he himself became the ruler of the city1 that admitted him, but his son was made king of the Romans.2 And the temple of Aphrodite was so rich that it owned more than a thousand temple-slaves, courtesans, whom both men and women had dedicated to the goddess. And therefore it was also on account of these women that the city was crowded with people and grew rich; for instance, the ship-captains freely squandered their money, and hence the proverb, “Not for every man is the voyage to Corinth.” Moreover, it is recorded that a certain courtesan said to the woman who reproached her with the charge that she did not like to work or touch wool: “Yet, such as I am, in this short time I have taken down three webs.”

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:m6DRBvIJY0cJ:https://www.loebclassics.com/view/strabo-geography/1917/pb_LCL196.191.xml+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=gr


 

Search Tools