ἄξιόν ἐστιν -> it is truly meet, it is worthy, worthy it is

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 820600
    • Gender:Male
  • point d’amour
ἄξιόν ἐστιν -> it is truly meet, it is worthy, worthy it is

Axion estin (Greek: Ἄξιόν ἐστιν, Slavonic: Достóйно éсть, Dostóino yesť), or It is Truly Meet, is a megalynarion and a theotokion, i.e. a magnification of and a Hymn to Mary used in the Divine Services of the Eastern Orthodox and Byzantine Catholic churches. It consists of a troparion and a sticheron composed in honor of the Theotokos (i.e. the Virgin Mary). Axion estin is also the name of an icon of the Theotokos as well as of a style of icons modeled from it.
Axion Estin - Wikipedia


Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς,
μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον,
τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον
καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ,
τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν,
τὴν ὄντως Θεοτόκον,
σὲ μεγαλύνομεν.


It is truly right to bless thee, O Theotokos,
thou the ever blessed, and most pure,
and the Mother of our God.
Thou the more honorable than the cherubim,
and beyond compare more glorious than the seraphim,
who without corruption gavest birth to God the Word,
thou the true Theotokos,
we magnify thee. 

Search Tools