ἡδονήν, μέγιστον κακοῦ δέλεαρ –> pleasure, the greatest incitement to evildoing | pleasure, a most mighty lure to evil | pleasure, the great bait to evil

 

Search Tools