Ανατομία εγκεφάλου - ελληνική ορολογία [English Greek glossary, Αγγλικά, Ελληνικά]

spiros · 2 · 15230

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 853650
  • Gender:Male
 • point d’amour
Ανατομία εγκεφάλου - ελληνική ορολογία

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MED740/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9A%CE%9D%CE%A3/2-%CE%95%CE%B3%CE%BA%20%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1%20.pdf

EnglishGreek
ablationεκτομή
ablutomaniaμανία για προσωπική καθαριότητα
abreactionψυχοκάθαρση
absolute thresholdαπόλυτος ουδός|κατώφλι
abstinenceαποχή
abstract attitudeαφαιρετική στάση
abstract thinkingαφαιρετική σκέψη
accepting stateαποδεκτή κατάσταση (στο τέλος μιας ταινίας)
Ackermann's functionσυνάρτηση του Άκερμαν
active data structureενεργός δομή δεδομένων
acyclic graphακυκλικός γράφος
adrenocorticotropic hormone (ACTH)φλοιο-επινεφριδιοτρόπος ορμόνη
advocacy groupsομάδες υποστήριξης
affectiveσυναισθηματικό|συγκινησιακό
afferentπροσαγωγός|προσάγων
affinityχημική συγγένεια
amacrine cellsβραχύινα κύτταρα, αμακρίνες (βλ. αμφιβληστροειδής)
ambiguityασάφεια
amino acidαμινοξύ
amplitudeπλάτος (πχ ένταση ήχου)
ancestral candidatesπιθανοί πρόγονοι|προγονικοί υποψήφιοι
angular gyrusγωνιώδης έλικα
anterior commissureπρόσθιος σύνδεσμος (μικρότερη ομάδα νευραξόνων που συνδέει τα δύο ημισφαίρια μετά το μεσολόβιο)
anteriorπρόσθιος
anticodonαντικωδικόνιο
apexκορυφή
apneaάπνοια
associative Networkσυσχετιστικό δίκτυο (νευρωνικά δίκτυα)
automaticityαυτοματισμός
awarenessεπίγνωση
axon hillockεκφυτικός κώνος ή αξονικό λοφίδιο
ballistic movementβαλλιστική κίνηση (κίνηση που εκτελείται ως μια οργανωμένη ενότητα και δεν μπορεί να επαναπροσδιορίσει από τη στιγμή που αρχίζει η εκτέλεσή της)
basal Gangliaβασικά γάγγλια
base of cochleaβάση του κοχλία (όπου ο αναβολέας συναντά τον κοχλία)
basilar membraneβασική μεμβράνη
binding siteθέση δέσμευσης
binocular disparityδιοφθαλμική διαφορά
binocular visionδιοφθάλμια όραση
biological psychologyβιολογική ψυχολογία (μελέτη των βιολογικών αρχών στις οποίες υπόκειται η συμπεριφορά)
bipolar cellsδίπολα κύτταρα
dissociationαποσύνδεση
blind spotτυφλό σημείο ή τυφλή κηλίδα ή οπτική θηλή
blindsightοπτική αντίληψη μέσω των υποφλοιωδών δομών
brain abscessαπόστημα, εγκεφαλικό
brain stemεγκεφαλικό στέλεχος
brightnessφωτεινότητα
bullyingεκφοβισμός
catharsisκάθαρση (στην ψυχολογία, η αποδέσμευση και απελευθέρωση των συναισθημάτων του ατόμου μέσα από τη συζήτηση των προβλημάτων του)
cauda equinaιππουρίδα
caudalουραία
caudate nucleusκερκοφόρος πυρήνας
caudate putamenουραίο κέλυφος του φακοειδούς πυρήνα
causal attributionαιτιώδης απόδοση
central sulcusκεντρική αύλακα (ρολάνδια)
cerebellar vermisσκώληκας
cerebellopontine Angleγεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία
cerebellumπαρεγκεφαλίδα
cerebral cortexεγκεφαλικός φλοιός
cerebral pedunclesεγκεφαλικό σκέλος
challenge agentπαράγοντας έκκλυσης
choroid plexusχοριοειδές πλέγμα
chromatic aberration χρωματική εκτροπή
cingulumπροσαγώγιο
cisterna magnaμεμβρανικούς ασκούς του λείου και αδρού ενδοπλασματικού δικτύου
claustrumταινιοειδής πυρήνας
clusterσύμπλεγμα
clusteringομαδοποίηση (δεδομένων)
CNS serotonergic turnoverσεροτονινεργική ανακύκλιση στο ΚΝΣ
cochleaκοχλίας
codingκωδικοποίηση|νευρική κωδίκευση ( η ένα προς ένα αντιστοίχηση μεταξύ ορισμένων παραμέτρων του φυσικού ερεθίσματος και ορισμένων παραμέτρων της δραστηριότητας του νευρικού συστήματος)
codonκωδικόνιο
collagenκολαγόνο
comorbidόταν δύο ή περισσότερες συνθήκες λαμβάνουν χώρα την ίδια στιγμή (συνοσηρός)
competitive learningανταγωνιστική μάθηση (νευρωνικά δίκτυα)
concrete operational stageστάδιο συγκεκριμένης ενεργητικής νόησης (3ο στάδιο στη θεωρία γνωστικής ανάπτυξης του jean piaget.
conditional probabilityδεσμευμένη πιθανότητα
conductive deafness | middle ear deafnessκώφωση αγωγής | κώφωση του μέσου ωτός
cone cellκωνίο
conservatismσυντηρητισμός
consolidationπαγίωση, εδραίωση
contagionυλικό μετάδοσης ασθένειας
contemporary social psychologyσύγχρονη κοινωνική ψυχολογία
contextπεριβάλλον, πλαίσιο
continuanceσυνέχιση
contractionσυστολή
contralateralετερόπλευρος
contrastαντίθεση, βαθμός διαφοράς φωτεινού-σκούρου
convolutionσυνέλιξη
corneaκερατοειδής
coronalμετωπιαίο
corpus Callosumμεσολόβιο
correlationσυσχέτιση
correlational researchσυσχετιστική έρευνα
covalent Bondομοιοπολικός δεσμός
critical or sensitive periodκρίσιμη ή ευαίσθητη περίοδος
cutaneousδερματικός, επιπολής
cytoplasmic or plasma membraneκυτταροπλασματική ή πλασματική μεμβράνη
deflationismσυσταλτική (θεωρία της αλήθειας)
dendritic spineδενδριτική άκανθα
dentate Nucleusοδοντωτός πυρήνας
depictionαπεικόνιση
depolarizationεκπόλωση
deprivationστέρηση
dermatomeδερμοτόμιο ( περιοχή του δέρματος που είναι συνδεδεμένη με ένα συγκεκριμένο νωτιαίο νεύρο)
dexamethasoneδεξαμεθαδόνη
diencephalonδιάμεσος εγκέφαλος
diffusion constantσταθερά διάχυσης
disjoint setsξένα σύνολα
distributionκατανομή
diversityποικιλότητα
dizygoticδιζυγωτικός
dorsalραχιαίος, έξω
dorsolateral tract|pathwayπλαγιοραχιαία οδός
dualismδυϊσμός
efferentαπαγωγός
egalitarianismανθρωπιστική δέσμευση (είναι ορολογία της διαπολιτισμικής ψυχολογίας)
embeddednessενσωμάτωση
endogenous circannual rhythmενδογενής κιρκαδιανός ρυθμός
endoplasmic reticulumενδοπλασματικό δίκτυο
endorphinsενδορφίνες
endpoints of the continuaτα άκρα ενός συνεχούς (στον πληθυντικό, προφανώς αναφέρεται σε διπολικές διαστάσεις)
entopeduncular nucleusενδοσκελιαίος πυρήνας (που είναι?)
evolutionary explanationεξελικτική ερμηνεία
evolutionary theory of sleepεξελικτική ή φυλογενετική θεωρία του ύπνου.
exonεξώνιο
experienced-fighter paradigmsπαραδείγματα έμπειρων μαχητών
experimenter-expectancy effectσυνέπειες των προσδοκιών του πειραματιστή
extensorεκτείνοντας
extrapyramidal systemεξωπυραμιδικό σύστημα
falx Cerebelliδρέπανο παρεγκεφαλίδας
falx Cerebriδρέπανο εγκεφάλου
fasciculus cuneatusσφηνοειδές δεμάτιο
fasciculus gracilisισχνό δεμάτιο
fast twitch (or adaptive) muscleμυς ταχείας συστολής
fimbriaπαρυφή του ιπποκάμπου (δέσμη νευραξόνων κατά μήκος της εσωτ επιφάνειας του ιπποκάμπου)
finite impulse response filterφίλτρο πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης
fissureσχισμή
fixed action patternστερεότυπο πρότυπο συμπεριφοράς
flexorκαμπτήρας
floor plateεδαφιαίο πέταλο
follow back studyμελέτη ιστορικού
foramen Jugularσφαγιτιδικό τρήμα
forament Magnumινιακό τρήμα
forebrain (or Prosencephalon)προσθεγκέφαλος ή πρόσθιος εγκέφαλος
formal operational stageστάδιο τυπικής ενεργητικής νόησης
fornixψαλίδα
foveaκεντρικό βοθρίο
free associationελεύθερος συνειρμός
free running rhythmελεύθερος ρυθμός
frequencyσυχνότητα (ο αριθμός των ηχητικών κυμάτων ανά δευτερόλεπτο)
frontal lobeμετωπικός λοβός
functional explanation (or Functualism)λειτουργική ερμηνεία, λειτουργισμός
functional genomicsλειτουργική γονιδιωματική
gatekeepersκλειδοκράτορες
gene complexγονιδιακό σύμπλεγμα
gene expressionγονιδιακή έκφραση
gene knockoutαδρανοποιηση γονιδίου (μάλλον είναι λάθος αυτή η μετάφραση -δες link)
generatorγεννήτρια
genome projectπρόγραμμα εύρεσης αλληλουχίας του γονιδιώματος
genomeγονιδίωμα
genomic techniquesγονιδιακές τεχνικές
globus Pallidusωχρά σφαίρα
golgi tendon organτενόντιο όργανο golgi
hair cellτριχωτό κύτταρο ή τριχοειδή κύτταρο (και μια άλλη λέξη που είχε στις εξετάσεις ???)
hippocampusιππόκαμπος
horizontal cellοριζόντιο κύτταρο
hornκέρας
hPA (hypophalamic-pituitary-adrenal) axisο άξονας υποθαλάμου- νευρουπόφυσης - επινεφριδίων
hueαπόχρωση
immaterialism or mentalismάκρατος υποκειμενικός ιδεαλισμός ή αϋλισμός (είναι το ίδιο πράγμα immaterialism και mentalism ???)
implicationυπαινιγμός|εμπλοκή|συνυπαιτιότητα|συνέπεια
impulse responseκρουστική απόκριση
independent Eventsανεξάρτητα ενδεχόμενα
inducerεπαγωγέας
inferior colliculusκάτω διδύμιο
inferior colliculusκάτω διδύμιο
infinite impulse response filterφίλτρο άπειρης κρουστικής απόκρισης
inhibitionαναστολή
integrationενσωματωση, ολοκλήρωση
interdisciplinary fieldένα πεδίο που περιλαμβάνει πολλές άλλες αρχές
internal Capsuleέσω κάψα
interneuronδιάμεσος νευρώνας
intersection (set theory)τομή (θ.συνόλων)
interventionπαρεμβαση
intrinsic neuronενδογενής ή εσωτερικός νευρώνας (ο νευρώνας, ο νευράξονας και οι δενδρίτες του οποίου περιορίζονται από μια δομή)
intronεσώνιο
introspectionενδοσκόπηση
invasive proceduresεπεμβατικές διαδικασίες
ipsilateralομόπλευρος
labeled line codeκώδικας σεσημασμένης γραμμής
laminaστοιβάδα
lateral geniculateέξω γονατώδες σώμα
lateral inhibitionπλάγια αναστολή (περιορισμός της δραστηριότητας ενός νευρώνα εξαιτίας της δραστηριότητας ενός άλλου γειτονικού νευρώνα)
lateral septumπλάγιο διάφραγμα
lateral Sulcusπλαγια αυλακα, του Sylvius
lateralέξω|πλάγιος
law of specific nerve energiesνόμος της ειδικής ενέργειας των νεύρων (πρόταση σύμφωνα με την οποία κάθε νεύρο μεταφέρει το ίδιο είδος πληροφορίας στον εγκέφαλο)
l-dataπραγματικά δεδομένα (δεδομένα από τη ζωή του ατόμου που λαμβάνουμε το ιστορικό)
learned helplessnessεπίκτητο αίσθημα αβοήθητου (κατά Seligman)
lesionβλάβη
leu- enkephalinλευκινο- εγκεφαλίνη
ligandπρόσδεμα, προσδέτης
limbicμεταιχμιακό
locus of Controlκέντρο ελέγχου (διατυπώθηκε από τον rotter για τη γενικευμένη προσδοκία ή πεποίθηση σχετικά με το πως καθορίζονται οι επιβραβεύσεις και οι τιμωρίες)
loser conditionη συνθήκη του ηττημένου
loudnessηχηρότητα (η αντίληψη της έντασης του ήχου)
lumbarοσφυϊκός
magnocellular neuronμεγαλοκυτταρικός νευρώνας
medulla oblongataπρομήκης
menarcheέναρξη εμμηνόροιας
meninxμήνιγγα ( μια από τις λεπτές μεμβράνες που περιβάλλουν τον εγκέφαλο)
mental aberrationψυχική παρέκκλιση
met-enkephalinμεθειονινο-εγκεφαλίνη
midbrain Tectumτετράδυμο πέταλο
midbrainμεσεγκέφαλος ή μέσος εγκέφαλος
mind -body problem or mind-brain problemζήτημα σώματος- ψυχής ή ζήτημα εγκεφάλου- ψυχής
modalityείδος (της αίσθησης)
monozygoticμονοζυγωτικός
morbidityθνησιμότητα
muscle spindleμυϊκή άτρακτος
mutually exclusive eventsαμοιβαίως αποκλειόμενα ενδεχόμενα (ξένα ενδεχόμενα) (θ. πιθανοτήτων)
myelin sheathέλυτρο μυελίνης
narcolepsyναρκοληψία
negative afterimagesαρνητικά μετεικάσματα (αντιλήψεις που προκαλούνται από την κόπωση των νευρώνων ενός είδους, όπως η αντίληψη του πράσινου που βιώνουμε μετά από παρατεταμένη παρατήρηση ενός κόκκινου αντικειμένου)
nerve deafness or inner ear deafnessνευρική κώφωση ή κώφωση του έσω ωτός
neural circuitsνευρωνικά δίκτυα
neural substratesνευρωνικά υποστρώματα
neuromuscular junction|synapseνευρομυϊκή σύναψη
neuropeptidesνευροπεπτίδια
neurotransmitter receptorsυποδοχείς νευροδιαβιβαστή
nomenclatureονοματολογία
notochordνωτοχορδή
object permanenceμονιμότητα του αντικειμένου
obscureεπισκιάζω
occipital lobeινιακός λοβός
o-dataδεδομένα παρατήρησης (τα δεδομένα του παρατηρητή ή πληροφορίες που παρέχουν φίλοι, συγγενείς και οι δάσκαλοι)
ontogenetic explanationοντογενετική ερμηνεία (περιγραφή του τρόπου ανάπτυξης μιας δομής ή μιας συμπεριφοράς)
operatorτελεστής
optic nerveοπτικό νεύρο ή οπτική οδός
organizational stressοργανωσιακού στρες
originationsπροελεύσεις
oscillationταλάντωση
overloadυπερφορτώνω, παραφορτώνω
Pacinian corpsuleσωμάτιο του pacini
pair bondingζευγάρωμα
paradigmπαράδειγμα|σενάριο
parallelismθεωρία του παραλληλισμού ή του ψυχοφυσικού παραλληλισμού
parietal lobeβρεγματικός λοβός
parvocellular neuronμικροκυτταρικός νευρώνας
perceptual constancyαντιληπτική σταθερότητα
periaqueductal gray areaπεριυδραγωγός φαιά ουσία
periodic table of chemical elementsπεριοδικός πίνακας χημικών στοιχείων
phantom limbμέλος φάντασμα
phenocopyφαινομίμηση, φαινοτυπική μίμηση
photopigmentφωτοχρωστική
physiological explanationφυσιολογική ερμηνεία (αντίληψη που συσχετίζει μια δραστηριότητα με τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου και των λοιπών οργάνων του οργανισμού)
physiological interventionsφυσιολογικές παρεμβάσεις
physiological parametersφυσιολογικές παράμετροι
pitchύψος του ήχου ή τόνου (η εμπειρία που αντιστοιχεί στην συχνότητα του ήχου)
pituitary glandυπόφυση
place codeκώδικας πληθυσμού
polysomnographυπνόγραμμα
ponsγέφυρα
postcentral gyrusμετακεντρική έλικα |οπίσθια κεντρική έλικα
power analysisανάλυση διαφοροποιητικής δύναμης, όπου διαφοροποιητική δύναμη είναι η πιθανότητα να μη διαπράξουμε σφάλμα τύπου ΙΙ, δηλ. πόσο βέβαιοι είμαστε ότι δεν αποδεχόμαστε μια εσφαλμένη μηδενική υπόθεση
preconcious memoriesπροσυνειδητές αναμνήσεις
precursor mRNAπρόδρομο mrna
precursorπρόδρομος
predominateεπικρατώ|κυριαρχώ
preoperational stageπροενεργητικό στάδιο
pretectal regionπροτετραδυμική περιοχή
preventionπρόληψη
promoterυποκινητής
proprioceptionιδιοδεκτική αίσθηση
proprioceptorιδιοδεκτικός υποδοχέας
psychoactive drugsψυχοτρόπες ουσίες
pulvinarπροσκέφαλο (θαλάμου)
pupilκόρη του οφθαλμου
putamenκέλυφος
radial gliaακτινοειδή νευρογλοία (είδος νευρογλοίων που καθοδηγεί τη μετανάστευση των νευρώνων και την ανάπτυξη δενδριτών και αξόνων κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη)
radian (rad)ακτίνιο
radioactive labelingραδιοσήμανση
raphe nucleiπυρήνες της ραφής
recallανάκληση
receptionυποδοχή ( η απορρόφηση φυσικής ενέργειας από τους υποδοχείς)
receptive fieldυποδεκτικό πεδίο
recognitionαναγνώριση
recurrent networkαναδρομικό δίκτυο (νευρωνικά δίκτυα)
recursive filterαναδρομικό φίλτρο
red Nucleusερυθρός πυρήνας
reductiveαναγωγικός (φιλοσοφία)
reflexαντανακλαστικό
reliabilityαξιοπιστία (o βαθμός στον οποίο οι παρατηρήσεις είναι σταθερές, έγκυρες και επαναλήψιμες)
repair and restoration theoryθεωρία αναπλήρωσης και ανανέωσης
residency programsμεταπτυχιακά προγράμματα κλινικής εκπαίδευσης πάνω σε ειδικές περιοχές, όπως συμβαίνει στην ιατρική
resident-intruder paradigmsπαραδείγματα κατοίκου-εισβολέα
resilienceανθεκτικότητα
reticular formationδικτυωτός σχηματισμός
retinaαμφιβληστροειδής χιτώνας
retrievalανάσυρση
reuptakeεπαναπρόσληψη
rigged-competition paradigmsπαραδείγματα ελεγχόμενου ανταγωνισμού
risk factorsπαράγοντες επικινδυνότητας ή παράγοντες κινδύνου.
rodραβδίο
rostralκεφαλικά
sacculeμικρός θάλαμος
saggitalοβελιαία τομή
saturationκορεσμός (ορολογία για την αντίληψη), χρωματική καθαρότητα
schematicδιαγραμματική, σχηματική
scratch reflexαντανακλαστικό ξέσεως (αντανακλαστική εναλλαγή της έκτασης και τα κάμψης ενός μυός, ως αντίδραση στον ερεθισμό του δέρματος)
screeningη διαδικασία με την οποία προσδιορίζεται η ανάγκη του ατόμου για περαιτέρω ή σε βάθος αξιολόγηση ή θεραπεία
s-dataδεδομένα αυτοαναφορών (πληροφορίες που παρέχει το ίδιο το άτομο)
selective prevention interventionεπιλεκτική προληπτική παρέμβαση
semicircular canalημικύκλιοι σωλήνες
sensation seekingενασχόληση για την εύρεση μιας εξαρτησιογόνου ουσίας που επιφέρει μια ακαταμάχητη επιθυμία και ευφορία
sensorimotor stageαισθητηριοκινητικό στάδιο
serumορός του αίματος
sex typingταυτοποίηση φύλου
shorter life spansμικρότερη περίοδο ζωής
signal transduction pathwayοδός μεταγωγής σήματος
skeletal or striated muscleσκελετικός ή γραμμωτός μυς
sleep spindleυπνικής άτρακτος
slow- twitch|adaptive muscleμυς βραδείας συστολής
smooth muscleλείος μυς
social defeatκοινωνική αποτυχία
social integrationκοινωνική ολοκλήρωση
social regulationκοινωνική ρύθμιση
somatosensory systemσωματαισθητικό σύστημα
spatial acuityχωρική οξύτητα
spatial localizationχωρικός εντοπισμός
spinal Cordνωτιαίος μυελός
spinal nerveνωτιαίο νεύρο (νεύρο που μεταφέρει πληροφορίες μεταξύ του νωτιαίου και είτε των περιφερειακών αισθητικών υποδοχέων είτε των περιφερειακών μυών)
spineάκανθα
splicingσυρραφή
stakeholdersαναφέρεται τόσο στην ατομική όσο και στην συλλογική προσπάθεια ατόμων να προασπίζονται και να παίρνουν μέρος στην λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων.
stigmaστίγμα
stretch reflexαντανακλαστικό διάτασης
striatumραβδωτό σώμα (κερκοφόρος πυρήνας και κέλυφος)
substance abuseκατάχρηση ουσιών.
substantia Nigraμέλανα ουσία
suicidal act (also referred to as suicide attempt)η συμπεριφορά του αυτοτραυματισμού.
suicidal behaviorαυτοκτονική συμπεριφορά
suicidal ideationαυτοκτονικός ιδεασμός
suicidalityένας γενικός όρος που περιλαμβάνει τις αυτοκτονικές ιδέες και σκέψεις, τα σχέδια ή τις απόπειρες των αυτόχειρων.
suicide attempt survivorsτα άτομα που έχουν επιζήσει από προηγούμενη απόπειρα αυτοκτονίας.
suicide attemptη απόπειρα αυτοκτονίας
suicide survivorsάτομα του κοντινού περιβάλλοντος που βίωσαν την αυτοκτονία του.
superior colliculusάνω διδύμια
superior colliculusάνω διδύμιο
supervised learningεπιβλεπόμενη μάθηση (νευρωνικά δίκτυα)
suprachiasmatic nucleusυπερχιασματικός πυρήνας.
surveillanceεπιστασία
synaptic Boutonσυναπτικό κομβίο
synaptic Cleftσυναπτική σχισμή
tangentεφαπτομένη
t-dataδεδομένα δοκιμασιών (δεδομένα από ένα test ή από πειραματικές διαδικασίες)
tectumτετράδυμο πέταλο
tegmentumκαλύπτρα
temperamentιδιοσυγκρασία
templateμήτρα (υπόδειγμα προς κατασκευή ή αντιγραφή)
temporal lobeκροταφικός λοβός
timbleχροιά
torsionalσυστροφικός - περιστροφικός?
tractοδός ή δεμάτιο
transcription factorμεταγραφικός παράγοντας
transcriptionμεταγραφή
transcutaneous electrical nerve stimulation|TENSδιαδερματικός ηλεκτρικός νευρικός ερεθισμός
transductionμετασχηματισμός|μετατροπή (η μετατροπή της φυσικής ενέργειας σε ηλεκτροχημική δραστηριότητα στους νευρώνες)
transfer functionσυνάρτηση μεταφοράς ή ενεργοποίησης (νευρωνικά δίκτυα)
transverseεγκάρσια τομή
traveling waveδιατρέχων κύμα ( κύμα που ταξιδεύει κατά μήκος της επιφάνειας προκαλώντας κάποια μετατόπιση σε όλα τα σημεία αλλά πιθανόν να προκαλέσει μεγαλύτερη σε κάποια από ότι σε άλλα)
tympanic membraneτυμπανικός υμένας
uncusάγκιστρο
unintentionalαναφέρεται στον τραυματισμό του ατόμου που δεν είναι προμελετημένος
universal preventive interventionη παρέμβαση σε έναν συγκεκριμένο πληθυσμό-στόχο, ανεξάρτητα από το ρίσκο
uptakeπρόσληψη
utilization management guidelinesοι διαδικασίες μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η επάρκεια και η αποτελεσματική
valenceχημικό σθένος
validityεγκυρότητα (ο βαθμός στον οποίο οι παρατηρήσεις μας αντανακλούν τα φαινόμενα ή της μεταβλητές που μας ενδιαφέρουν)
ventral pallidumκοιλιακή ωχρά σφαίρα
ventralκοιλιακά, εσωτερικά
ventroanterior thalamusκοιλιακός πρόσθιος πυρήνας του θαλάμου
ventrolateral thalamusκοιλιακός και έξω πυρήνας του θαλάμου
ventromedial tract|pathwayμεσοκοιλιακή οδός
vertebrates speciesσπονδυλωτά
vestibular systemαιθουσαίο σύστημα
victor conditionη συνθήκη του νικητή
visceraεσωτερικά όργανα, σωθικά
visual acuityοπτική οξύτητα
volley principleαρχή της ομοβροντίας (αξίωμα ότι ένα ηχητικό κύμα σχετικά μεγάλου ύψους μπορεί να προκαλέσει μια ομοβροντία ώσεων από διάφορες ίνες, παρ ότι καμία επιμέρους ίνα δεν είναι σε θέση να παράγει ώσεις σε συγχρονισμό με τα ηχητικά κύματα)
wary flexibilityκηρώδης ευκαμψία
Watson, John (1878-1958)αμερικανός ψυχολόγος. ο ιδρυτής του μπιχεβιορισμού, της σχολής της ψυχολογίας της συμπεριφοράς
W-cellsγαγγλιακά κύτταρα που αντιδρούν ασθενώς στα οπτικά ερεθίσματα
Wechsler adult intelligence scale (WAIS)κλίμακα ευφυΐας ενηλίκων του Wechsler
Wechsler intelligence scale for children (WISC)κλίμακα ευφυΐας Wechsler για παιδιά
white-out syndromeσύνδρομο καθολικού άσπρου. μια ψύχωση που συμβαίνει στους εξερευνητές της αρκτικής και στους ορειβάτες που εκτίθενται στην έλλειψη ποικιλίας ερεθισμάτων στο χιονοσκεπές περιβάλλον.
withdrawal syndromeστερητικό σύνδρομο
withdrawalαπόσυρση. μια παθολογική απομάκρυνση από τον κόσμο ή την πραγματικότητα, που παρατηρείται συχνά στη σχιζοφρένεια
word approximationλεκτική προσέγγιση
word saladλεκτική σαλάτα
working allianceσυμμαχία εργασίας
working throughθεραπευτική επεξεργασία|διεξοδική επεξεργασία
X-cellsμικρά γαγγλιακά κύτταρα που βρίσκονται ως επί το πλείστον κοντά στο κεντρικό βοθρίο
xenophobiaξενοφοβία
X-linkageκληρονομική μεταβίβαση με το χ χρωμόσωμα
Y-cellsσχετικά μεγάλο γαγγλιακά κύτταρα που είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα σε ολόκληρη την επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς
Yieldαποδίδω, αποφέρω, ενδίδω
zeitgeberχρονοδότης
zoophiliaκτηνοβασία
zoophobiaζωοφοβία
zygocityζυγωτισμός

Λεξικό αγγλικών όρων | Brain and Mind wiki | FANDOM powered by Wikia
« Last Edit: 22 Nov, 2022, 19:32:06 by spiros »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 853650
  • Gender:Male
 • point d’amour
acetylocholine = ακετυλοχολίνη =  νευροδιαβιβαστής, που έχει τη μορφή λευκού κρυστάλλινου παράγωγου της χολίνης. Παράγεται στο κυτταρόπλασμα των νευρικών κυττάρων και απευλευθερώνεται από τις απολήξεις των νευρικών ινών του κεντρικού, συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος του σώματος, από τους νευρώνες κατά τη νευρομυική σύναψη που προκαλεί η σύσπαση των μυών και από ορισμένες μεταγαγγλιακές απολήξεις που νευρώνουν ιδρωτοποιούς αδένες. Παίζει σημαντικό ρόλο στη διέγερση, τη μάθηση, τη μνήμη και στην κινητική λειτουργία.

agency-detection systems = συστήματα εντοπισμού φορέων

amines (> aminergic) = αμίνες: αζωτούχες οργανικές ενώσεις

amygdala (=corpus amygdaloideum) = αμυγδαλή (=αμυγδαλοειδές σώμα του εγκεφάλου)

apophenia = αποφάνεια: η τάση των ανθρώπων να βλέπουν σχέδια σε τυχαία γεγονότα

associative learning = εξαρτημένη μάθηση : η διαδικασία κατά την οποία ένα στοιχείο διδάσκεται και μαθαίνεται μέσω συσχέτισής του με ένα χωριστό, προϋπάρχον στοιχείο

anterior lobe, hypophysis (=adenohypophysis) = πρόσθιος λοβός υποφύσεως (αδενοϋπόφυση)

attractor = ελκυστής: ένα σύνολο στο οποίο εξελίσσεται ένα δυναμικό σύστημα με την πάροδο του χρόνου. Σημεία που βρίσκονται αρκετά κοντά σε έναν ελκυστή, παραμένουν κοντά ακόμη και αν υπάρξει μία μικρή διαταραχή. Η περιγραφή των ελκυστών των χαοτικών δυναμικών συστημάτων είναι ένα από τα επιτεύγματα της θεωρίας του χάους.

auditory cortex = ακουστικός φλοιός

basal ganglion(a) = βασικά γάγγλια

brainstem = στέλεχος του εγκεφάλου: το βαθύμερο τμήμα του εγκεφάλου, που είναι υπεύθυνο για τις αυτόνομες για την επιβίωση διαδικασίες, όπως είναι ο καρδιακός ρυθμός, η αναπνοή, η αρτηριακή πίεση, τη διαδικασία της πέψης αλλά και της αφύπνισης και εγρήγορσης. Περιλαμβάνει τον προμήκη μυελό, τη γέφυρα και το θάλαμο.

bedside manner = ο τρόπος αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας ενός γιατρού με τους ασθενείς του. Συχνά χρησιμοποιείται μόνο θετικά, σημαίνοντας ότι ένας γιατρός είναι επικοινωνιακός και συνεργάζεται καλά με τους ασθενείς του, ενώ άλλες φορές ο όρος χρησιμοποιείται ουδέτερα και χαρακτηρίζεται είτε θετικά είτε αρνητικά

bottom-up approach: προσέγγιση από το ειδικό προς το γενικό:  μία στρατηγική επεξεργασίας πληροφοριών και οργάνωσης της γνώσης, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί συνώνυμη με τη σύνθεση. Πρόκειται για μία διαδικασία κατά την οποία συναρμολογούνται συστήματα προκειμένου να προκύψουν μεγαλύτερα συστήματα των οποίων τα ίδια αποτελούν υποσυστήματα

cascade: η διαδικασία με την οποία οι άνθρωποι επηρεάζονται ο ένας από τον άλλον, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες αγνοούν την πρωσική τους γνώση και ακολουθούν αντίθετα τις δημόσιες τοποθετημένες κρίσεις των άλλων

case-control study = μελέτη ασθενών - μαρτύρων: τύπος επιδημιολογικού σχεδιασμού μίας κλινικής μελέτης κατά την οποία άτομα με κάποια διαγνωσμένη ασθένεια αντιπαρατάσσονται με άτομα υγιή προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλα περαιτέρω χαρακτηρισικά που διαφέρουν στις δύο ομάδες ανθρώπων

cerebellum = παρεγκεφαλίδα

cerebellar cortex = φλοιός παρεγκεφαλίδας

cerebral cortex = φλοιός εγκεφαλικών ημισφαιρίων

choline (> cholinergic) = χολίνη: μία φυσική αμίνη, που συχνά ταξινομείται στο σύμπλεγμα βιταμινών Β και ένα συστατικό πολλών άλλων σημαντικών βιολογικών μορίων, όπως είναι  η ακετυλοχολίνη και λεκιθίνη

cingulate cortex = φλοιός του προσαγωγίου: μέρους του εγκεφάλου που βρίσκεται στο μέσο τμήμα του φλοιού. Συνήθως θεωρείται μέρος του μεταιχμιακού λοβού, χωριστά από τον παρακείμενο μετωπιαίο και βρεγματικό λοβό. Λαμβάνει εισερχόμενα από το θάλαμο και το νεοφλοιό. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του μεταιχμιακού συστήματος, το οποίο συμμετέχει στο σχηματισμό και στην επεξεργασία των συναισθημάτων, στη μάθηση και τη μνήμη και είναι επίσης σημαντικός στην εκτελεστική λειτουργία και τον έλεγχο του αναπνευστικού

cingulate sulcus (callosomarginal) = αύλακα προσαγωγίου (υπερμεσολόβια)

cognitive dissonance reduction = γνωσιακή ασυμφωνία: η τάση των ανθρώπων να διαμορφώνουν μία ιδιαίτερη εντύπωση για κάποιον θεωρώντας ότι είχαν την εντύπωση αυτή από την αρχή, ακόμη και αν στο παρελθόν οι κρίσεις και οι εντυπώσεις τους ήταν αντίθετες

concept = έννοια: μία γνωσιακή μονάδα νοήματος, μία αφηρημένη ιδέα ή ένα νοητικό σύμβολο που ορίζεται ως "μονάδα γνώσης", η οποία συγκροτείται από άλλες μονάδες, που αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της έννοιας

conceptualization = εννοιολογική αφομοίωση: η δημιουργία και αφομοίωση μίας έννοιας, η οποία γίνεται μέρος της γνώσης κάποιου

confirmation bias = επιρροή επιβεβαίωσης: η τάση των ανθρώπων να εντοπίζουν και να ανακαλούν ευκολότερα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν μία υπόθεση που κάνουν, ενώ δυσκολεύονται στον εντοπισμό πιθανών διαψεύσεων

consensus effect = φαινόμενο της συνέναισης: η τάση των ανθρώπων να προσαρμόζουν την εντύπωση που έχουν για μία κατάσταση στον τρόπο που την περιγράφουν οι άλλοι

coronary artery disease (CAD) = στεφανειαία αρτηριακή νόσος

corpus callosum = μεσολόβιο

cortex = φλοιός του εγκεφάλου

cuneus = σφηνοειδές λόβιο

dorsolateral prefrontal cortex (DL-PFC) = ραχιοπλευρικός προμετωπιαίος φλοιός: αποτελείται από τμήματα της περιοχής Brodmann και συγκεκριμένα με τις περιοχές 9-12, 45,46 και με το ανώτερο τμήμα της περιοχής 47. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ντοπαμίνη παίζει ένα σημαντικό ρόλο σο μέρος αυτό. Είναι η ανώτερη περιοχή του εγκεφαλικού φλοιού και φαίνεται να συνδέεται με το σχεδιασμό της κίνησης, την οργάνωση και τη ρύθμιση. Παίζει σημαντικό ρόλο στην ενοποίηση των αισθητηριακών και μνημονικών πληροφοριών και στη ρύθμιση της πνευματικής λειτουργίας και δράσης. Εμπλέκεται επίσης στη βραχυπρόθεσμη μνήμη.

dorsomedial prefrontal cortex (dmPFC) = μέσω ραχιαίος προμετωπιαίος φλοιός: παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην αναφορά στον "εαυτό"

EEG activation = ο γρήγορος, χαμηλής τάσης, τρόπος λειτουργίας της αγρυπνίας κατά την οποία η προσοχή μας είναι σε εγρήγορση

empathy = ενσυναίσθηση: συναισθηματική ταύτιση: η ικανότητα να μπαίνουμε στη θέση του άλλου για σύντομο χρονικό διαστήμα, να τον κατανοούμε και στη συνέχεια να αποστασιοποιούμαστε και πάλι

enculturation = προσπολιτισμός: η διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο μαθαίνει τις απαιτήσεις του πολιτισμού στον οποίο ανήκει και αποκτά αξίες και συμπεριφορές που οι κατάλληλες ή αναγκαίες στον πολιτισμό αυτό

extroceptive sensors = αισθήτηρια όργανα που αισθάνονται ερεθίσματα από το εξωτερικό περιβάλλον(π.χ. οπτικά ερεθίσματα)

false consensus effect = φαινόμενο της ψευδούς συνέναισης: η τάση των ανθρώπων να κρίνουν μία κατάσταση με βάση την πεποίθησή τους ότι οι και άλλοι συμμερίζονται την οπτική τους και κρίνουν όπως και οι ίδιοι

forebrain (=prosencephalon) = πρόσθιος εγκέφαλος

fornix = ψαλίδα

frontal lobe = μετωπιαίος λοβός

functional magnetic resonance imaging (fMRI) = λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού: μέθοδος νευροαπεικόνισης, που απεικονίζει την αιμοδυναμική αντίδραση που σχετίζεται με την νευρωνική δραστηριότητα στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό

generation effect = φαινόμενο δημιουργικής υπεροχής: η τάση να θυμούνται οι άνθρωποι καλύτερα πληροφορίες που παρήγαγαν οι ίδιοι από ό,τι πράγματα που παρατήρησαν ή είπαν άλλοι

gyrus = έλικα

imagery = συλλογή εικόνων: η χρήση λεπτομερειών και περιγραφών προκειμένου να δημιουργηθούν σε κάποιον αισθητηριακές εμπειρίες και να ανακληθούν νοητικές εικόνες

inference systems = συστήματα συμπερασμού

input/output = εισερχόμενα/εξερχόμενα: κατά την επικοινωνία ανάμεσα σε ένα σύστημα επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών, όπως είναι ο άνθρωπος, και τον εξωτερικό κόσμο, εισερχόμενα είναι κάθε είδους πληροφορία ή δεδομένο το οποίο εισέρχεται στο σύστημα αυτό, ενώ εξερχόμενα είναι τα σήματα και τα δεδομένα που στέλνονται από το σύστημα αυτό προς τα έξω

insular cortex / insula = νησιωτικός φλοιός : τμήμα του φλοιού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων που βρίσκεται βαθιά μέσα στην πλάγια αύλακα, μεταξύ του κροταφικού και μετωπιαίου λοβού. Παίζει σημαντικό ρόλο στις διάφορες λειτουργίες που συνδέονται με το συναίσθημα και στη ρύθμιση της ομοιοστασίας του σώματος. Οι λειτουργίες αυτές περιλαμβάνουν την αντίληψη, τον έλεγχο της κίνησης, την αυτογνωσία, τη γνωσιακή λειτουργία και τη διαπροσωπική εμπειρία

interbrain (=Diencephalon) = διάμεσος εγκέφαλος

interleukin 6 (IL6) = ιντερλευκίνη 6:  μία πολυλειτουργική κυτοκίνη (μικρή πρωτεΐνη) που έχει προ-φλεγμονώδη ή αντι-φλεγμονώδη λειτουργία. Εκκρίνεται από τα κύτταρ Τ και τα μακροφάγα για την τόνωση της ανοσολογικής απόκρισης του οργανισμού σε τραύματα, εγκαύματα ή άλλες βλάβες στους ιστούς που μπορούν να οδηγήσουν σε φλεγμονή. Είναι επίσης μυοκίνη, κυτοκίνη που εκκρίνεται στους μύες κατά τις συσπάσεις τους.

interoceptive sensors = όργανα που αντιλαμβάνονται τα εσωτερικά στον οργανισμό γεγονότα (π.χ. εσωτερικό ρολόι)

interstimulus interval (ISI) = χρονική απόσταση ερεθισμάτων: ο χρόνος ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα ερεθίσματα

intuitine psychology = διαισθητική ψυχολογία

hippocampus = ιππόκαμπος

hypothalamus = υποθάλαμος

lateral geniculate body = έξω γονατώδες σώμα: το πλευρικό σύνολο ενός ζεύγους μικρών οωειδών μαζών που προεξέχουν ελαφρώς από τις οπίσθιες κατώτερες πτυχές του θαλάμου, που λειτουργεί ως σταθμός επεξεργασίας των πληροφοριών κατά τη διαδρομή τους από τον αμφιβληστροειδή στον ινιακό λοβό του εγκεφαλικού φλοιού.

lateral geniculate nucleus (LGN) = έξω (πλευρικός) γωνατώδης πυρήνα: το πρωταρχικό κέντρο επεξεργασίας των οπτικών πληροφοριών που λαμβάνονται από τον αμφιβληστροειδή του ματιού. Βρίσκεται στον θάλαμο και είναι μέρος του κεντρικού νευρικού συστήματος.

limbic system = μεταιχμιακό σύστημα του εγκεφάλου: περιλαμβάνει τον ιππόκαμπο, τους αμυγδαλοειδείς πυρήνες και τον υποθάλαμο. Είναι υπεύθυνο για την υποκίνηση, τα συναισθήματα και τη μνήμη

locus coeruleus (ceruleus) (LC) = υπομέλας τόπος: είναι ένας πυρήνας αρκετών χιλιάδων (25.000 σε κάθε πλευρά της νωτιαίας ρυγχαίας γέφυρας στο εγκεφαλικό στέλεχος) χρωματισμένων νευρώνων στο κατώτερο μέρος της τέταρτης κοιλίας. Είναι η κύρια περιοχή του νευροδιαβιβαστή νορεπινεφρίνη και μέρος της νορεπινεφρικής οδού του κεντρικού νευρικού συστήματος.

long-term memory (LTM) = μακρόχρονη μνήμη

lucid dream = διαυγές/συνειδητό όνειρο: το όνειρο κατά το οποίο το άτομο έχει συνείδηση του ότι ονειρεύεται ενώ το όνειρο βρίσκεται σε εξέλιξη

lymphatic system = λεμφικό σύστημα

magnetic resonance imaging (MRI) = μαγνητική τομογραφία

magnetoencephalogram (MEG) = μαγνητοεγκεφαλογράφημα

memes = μιμήδια: ιδέες ή πεποιθήσεις που μεταφέρονται από ένα άτομο ή μία ομάδα ατόμων σε μία άλλη. Ο όρος δημιουργήθηκε κατά αναλογία με τον όρο γονίδια, που μεταφέρουν βιολογικές πληροφορίες, για να δηλώσει τη μεταφορά νοητικών και λεκτικών πληροφοριών

memory illysion = μνημονική ψευδαίσθηση: η κατάσταση κατά την οποία οι άνθρωποι φαντάζονται ότι κάνουν κάτι και η επανάληψη της σκέψης αυτής τους δημιουργεί την εντύπωση ότι όντως την έκαναν

mentalizing = νοητικοποίηση: η ικανότητα του ανθρώπου να "διαβάζει" και να αναπαριστά στο νου του τις νοητικές καταστάσεις των άλλων.

mesocortex (= cingulate gyrus) = μεσόφλοιος (= έλικα προσαγωγίου)

midbrain (=Mesencephalon) = μέσος εγκέφαλος

mirror neurons = κατοπτρικοί νευρώνες: νευρικά κύτταρα που πυροδοτούνται όται ένα άτομο εκτελεί μία ενέργεια ή βλέπει κάποιον άλλον να εκτελεί μία παρόμοια ενέργεια

motor cortex = κινητικός φλοιός

myelencephalon (= medulla oblongata) = έσχατος εγκέφαλος (προμήκης μυελός)

neurohypophysis = νευροϋπόφυση: το οπίσθιο μέρος της υπόφυσης, πλούσιο σε νευρικές ίνες, όπου παράγεται οξυτοκίνη και βαζοπρεσίνη

neuromodulatory = νευροδιαμορφωτικός, νευροτροποποιητικός

neurotransmitter = νευροδιαβιβαστής: πρόκειται για ενδογενείς χημικές ουσίες, που μεταφέρουν σήματα από τους νευρώνες στα κύτταρα, στους μυς, στα όργανα ή σε άλλους ιστούς μέσω των συνάψεων. Είναι οι "αγγελιοφόροι" των νευρολογικών πληροφοριών από το ένα κύτταρο στο άλλο.

nocebo = τα επιβλαβή, δυσάρεστα και ανεπιθύμητα φαινόμενα που εκδηλώνουν τα υποκείμενα, αφού λάβουν ένα αδρανές εικονικό φάρμακο ή ψευδοφάρμακο. Οι αποκρίσεις nocebo δεν παράγονται χημικά και οφείλονται μόνο στην απαισιόδοξη πίστη του υποκειμένου και την προσδοκία του ότι το αδρανές φάρμακο θα παράγει αρνητικά αποτελέσματα.

noradrenergic = νοραδρενεργικός: αυτό που απελευθερώνεται ή ενεργοποιείται από την απελευθέρωση της νορεπινεφρίνης στη μετάδοση των νευρικών ερεθισμάτων.

norepinephrine (noradrenaline) = νορεπινεφρίνη (νοραδρεναλίνη): είναι συγχρόνως ορμόνη και νευροδιαβιβαστής. Ως ορμόνη εκκρίνεται από τον επινεφρίδιο αδένα και λειτουργεί μαζί με την επινεφρίνη/ αδρεναλίνη για να δώσει στο σώμα ξαφνική ενέργεια σε στιγμές έντασης και άγχους. Ως νευροδιαβιβαστής μεταφέρει νευρικές ωθήσεις από τον ένα νευρώνα στον άλλο.

nucleus accumbens = επικλινής πυρήνας: σχετίζεται με το κέντρο του εγκεφάλου που κινητοποιεί τους ανθρώπους να επιδιώκουν την ανταμοιβή

occipital lobe = ινιακός λοβός

olfactory bulb = οσφρητικός βολβός

orbitofrontal cortex = κογχομετωπιαίος φλοιός: μία περιοχή του προμετωπιαίου φλοιού στους μετωπιαίους λοβούς του εγκεφάλου που εμπλέκεται στη γνωσιακή διαδικασία λήψης αποφάσεων

oxytocine = οξυτοκίνη: ορμόνη που λειτουργεί νευροτροποποιητικά στον εγκέφαλο, παίζοντας σημαντικό ρόλο στον τοκετό, στη γαλουχία, στη σύνδεση του ζεύγους, στην ανάγκη προστασίας του συντρόφου μας, αλλά και στην κοινωνική μνήμη. Είναι γνωστή και ώς η "ορμόνη της αγάπης"

parastriate area = παραταινιωτή περιοχή: περιοχή του ινιακού λοβού που συμμετέχει στην όραση

parietal lobe = βρεγματικός λοβός

perception = αντίληψη: η διαδικασία μέσω της οποίας φτάνουμε στην επίγνωση ή κατανόηση των αισθητηριακών πληροφοριών

periaqueductal gray – PAG = περιυδραγωγός φαιά ουσία ή φαιά ουσία πέριξ του υδραγωγού: περιοχή της φαιάς ουσίας που συμμετέχει σε ορισμένες τυπικές του είδους συμπεριφορές, όπως η μαχητική συμπεριφορά, η συμπεριφορά αναπαραγωγής και η συμπεριφορά αυτοπεριποίησης. Ηλεκτρικός ερεθισμός της περιοχής αυτής προκαλεί αισθήματα φόβου γι΄ αυτό και έχει προταθεί ότι συμμετέχει στην πρόκληση κρίσεων πανικού

placebo = ψευδοφάρμακα, εικονικά φάρμακα

pons = γέφυρα: στέλεχος της παρεγκεφαλίδας που συνδέει το φλοιό των εγκεφαλικών ημισφαιρίων με τον προμήκη μυελό. Λειτουργεί ως κέντρο οργάνωσης και επικοινωνίας των δύο ημισφαιρίων, ενώ βοηθά στη μεταφορά των μηνυμάτων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.

ponto-geniculo-occipital waves or PGO = γεφυρικά - γωνατώδη - ινιακά κύματα: πρόκειται για κύματα που καταγράφονται στις περιοχές της γέφυρας, του έξω (πλευρικού) γωνιώδη πυρήνα (LGN) και του ινιακού φλοιού του εγκεφάλου, από όπου παράγονται αυτές οι κυματομορφές. Τα κύματα ξεκινούν ως ηλεκτρικοί παλμοί από τη γέφυρα, έπειρα κινούνται προς τον έξω γωνιώδη πυρήνα, που βρίσκεται στον θάλαμο, και καταλήγουν στον πρωτεύοντα οπτικό φλοιό του ινιακού λοβού. Εμφανίσεις τέτοιων κυμάτων είναι χαρακτηριστικές της περιόδου ακριβώς πριν αρχίσει ο ύπνος REM και θεωρείται ότι εμπλέκονται στην κίνηση των ματιών τόσο στις περιόδους που είμαστε ξυπνητοί όσο και στους κύκλους του ύπνου στους ανθρώπους, αλλα και σε πολλά ζώα

positron emission tomography (PET) = τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων: αποτελεί μία πρωτοποριακή τεχνική απεικόνισης η οποία παρέχει εγκάρσιες τομές της λειτουργίας των διαφόρων δομών του ανθρωπίνου σώματος. Η Τομογραφία PET επιτρέπει την μεταβολική απεικόνιση αυτών των δομών (σε αντίθεση με τις ακτίνες-Χ και την Υπολογιστική Τομογραφία (CT – Computer Tomography) οι οποίες παρέχουν ανατομική απεικόνιση, σε μοριακό επίπεδο, και αυτός είναι ο λόγος που συχνά η Τομογραφία PET αναφέρεται ως μοριακή απεικόνιση.

posterior lobe (=neurohypophysis) = οπίσθιος λοβός υποφύσεως (νευροϋπόφυση)

precognition = πρόγνωση: πρόκειται για την αντίληψη που περιλαμβάνει την απόκτηση ή το αποτέλεσμα μελλοντικών πληροφοριών, που δεν μπορούν να συμπερανθούν από τις διαθέσιμες στο παρόν και κανονικά αποκτημένες πληροφορίες, που προέρχονται από τις αισθήσεις μας ή τους νόμους της φυσικής και/ή της φύσης. Με άλλα λόγια, είναι η γνώση για ένα μελλοντικό γεγονός ή μία μελλοντική κατάσταση που αποκτάται μέσω κυρίως παραισθητικών μέσων.

precuneus (= quadrale lobule) =  προσφηνοειδές λόβιο

prefrontal cortex = προμετωπιαίος φλοιός

primary visual cortex = πρωτεύων οπτικός φλοιός

priming = προέγερση: η επίδραση ενός ασήμαντου ερεθίσματος σε ένα έργο. Συνδέεται με την αυξημένη ευαισθησία σε ιδιαίτερα ερεθίσματα που οφείλεται σε προηγούμενες εμπειρίες. Επειδή η προέγερση θεωρείται ότι συμβαίνει έξω από τη συνειδητή επίγνωση διαφέρει από τη μνήμη που βασίζεται στην άμεση ανάκληση πληροφοριών.

proprioceptive sensors = ιδιοδεκτικά αισθητήρια όργανα (που αντιλαμβάνονται τη σχετική θέση του εσωτερικού ελέγχου, π.χ. τη θέση του χεριού μας)

qualia (εν. quale) = η υποκειμενική ποιότητα της συνειδητής εμπειρίας. Qualia είναι ο πονοκέφαλος, η γεύση του κρασιού, και γενικότεα οι τρόποι με τους οποίους τα πράγματα "φαίνονται" σε εμάς ή το πώς αισθανόμαστε τη δημιουργία καταστάσεων στον εγκέφαλο και στο σώμα μας, τις οποίες ορίζουμε ως πόνο, άρωμα, θλίψη, νοστιμιά κλπ. Τα qualia μπορούν να γίνουν αντιληπτά μόνο μέσω της άμεσης εμπειρίας, είναι απόλυτα προσωπικά για κάθε άτομο και υποκειμενικά, και είναι άμεσα ή έμμεσα αντιληπτά από τη συνείδηση.

quorum sensing = Μηχανισμός διακυτταρικής χημικής επικοινωνίας: οδηγεί στην ενεργοποίηση ορισμένων γονιδίων-στόχων που ευθύνονται για την παθογένεια του μικροβίου.

raphe nuclei = πυρήνες ραφής: μία μεσαίου μεγέθους ομάδα πυρήνων που βρίσκονται στο εγκεφαλικό στέλεχος και απελευθερώνουν σεροτονίνη στον υπόλοιπο εγκέφαλο.

receptors = υποδοχείς

retina = αμφιβληστροειδής χιτώνας του ματιού

representation = αναπαράσταση: ένα εσωτερικό, γνωσιακό σύμβολο που αναπαριστά την εξωτερική πραγματικότητα. Εσωτερικές νοητικές αναπαραστάσεις δημιουργούνται κάθε φορά που αντιλαμβανόμαστε ένα νέο αντικείμενο, εικόνα κλπ.

reticular formation = δικτυωτός σχηματισμός:αποτελείται από ομάδες νευρώνων και νευρικών ινών οι οποίες ενώνουν τους εγκεφαλικούς πυρήνες μεταξύ τους και τον κάθε ένα χωριστά, με υποφλοιώδη, θαλαμικά, παρεγκεφαλιδικά, γεφυρικά και νωτιαία κέντρα. Το δικτυωτό ενεργοποιητικό σύστημα μεταβιβάζει ενεργοποιητικές ώσεις σε όλα τα τμήματα του εγκεφάλου και ιδιαίτερα στον εγκεφαλικό φλοιό, υποθάλαμο και στις περιοχές των βασικών γαγγλίων του εγκεφάλου, στους αιθουσαίους πυρήνες, την παρεγκεφαλίδα και άλλες γειτονικές περιοχές. Ετσι, ένα ερέθισμα (πχ. πόνος), ενεργοποιεί μέσω του δικτυωτού σχηματισμού και των ενδοπεταλιακών θαλαμικών πυρήνων, πληθώρα φλοιϊκών εγκεφαλικών σχηματισμών, με κυριότερη εντόπιση τις προμετωπιαίες περιοχές.

rostral anterior cingulate cortex (rACC) = ραμφοειδής πρόσθιος φλοιός προσαγωγίου: μέρους του πρόσθιου φλοιού του προσαγωγίου. Μαζί με τα αμύγδαλα συμμετέχουν στην κανονική και μη κανονική επεξεργασία του φόβου

self-reflection = αυτοστοχασμός: η ικανότητα των ανθρώπων για ενδοσκόπηση και η θέλησή τους να μαθαίνουν περισσότερα για τη θεμελιώδη φύση τους, το σκοπό και την ουσία τους.

serotonine = σεροτονίνη: νευροδιαβιβαστής που εντοπίζεται στο ανώτερο εγκεφαλικό στέλεχος και ιδιαίτερα στη γέφυρα και τον προμήκη μυελό. Είναι η χημική ουσία που ηρεμεί το σώμα μας, ενώ χαμηλά επίπεδα της ουσίας αυτής εμπλέκονται στην εμφάνιση κατάθλιψης

schema = σχήμα: μία ιδιαίτερη γνωσιακή δομή ή αναπαράσταση, που οργανώνει τις γνώσεις και τις υποθέσεις μας για κάποια όψη ή πλευρά του κόσμου και βοηθά στην επεξεργασία και ερμηνεία περαιτέρω πληροφοριών

slow-wave-sleep (SWS) = ύπνος βραδέων κυμάτων, που ταυτίζεται με ταστάδια 3 και 4 του NREM ύπνου: χαρακτηρίζεται από μορφές κυμάτων του εγκεφάλου (δραστηριότητα Δέλτα στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ή EEG) με συχνότητα μικρότερη από 4Hz και πλάτος 75 microV (από κορρυφή σε κορυφή). Συχνά αναφέρεται ως βαθύς ύπνος από τον οποίο είναι δύσκολο να ξυπνήσουμε, ενώ χαρακτηρίζεται από μία πιο αδύναμη νοητική επίδοση σε σύγκριση με τα άλλα στάδια του ύπνου ή κατά τον ξύπνιο, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και 30 λεπτά.

somatosensory (somesthetic) cortex = σωματοαισθητικός φλοιός

source monitoring defects = προβλήματα στον εντοπισμό πηγής: η τάση των ανθρώπων να μπερδεύονται αναφορικά με την πηγή μίας πληροφορίας με αποτέλεσμα να γίνεται δυσκολότερη η εκτίμηση της αξιοπιστίας την πληροφορίας αυτής

spinal cord = νωτιαίος μυελός

stochastic resonance = στοχαστικός συντονισμός: είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει σε συστήματα μέτρσησης ορίων (είτε πρόκειται για ένα τεχνητό όργανο είτε για έναν οργανισμό), ενώ έχει παρατηρηθεί και στους νευρωνικούς ιστούς των αισθητηριακών συστημάτων αρκετών οργανισμών, οι οποίοι χάρη στο φαινόμενο αυτό αποκτούν μεγαλύτερη αισθητηριακή ευαισθησία σε ασθενή φυσικά ερεθίσματα.

subiculum = υπόθεμα ιπποκάμπου: το κατώτερο μέρος του ιπποκάμπιου σχηματισμού

substantia nigra = μέλαινα ουσία: νευρώνες του μεσεγκέφαλου που περιέχουν μελανίνη και παράγουν ντοπαμίνη, η οποία μεταφέρεται από τις απολήξεις των νευρώνων αυτών στο ραβδωτό σώμα και συνδέεται με τους υποδοχείς της.

striatum = ραβδωτό σώμα: ένα υποφλοιώδες τμήμα του πρόσθιου εγκεφάλου, βασικός σταθμός εισόδου στα βασικά γάγγλια. Συµµετέχει στoν προγραµµατισµό και στην εκτέλεση σύνθετων κινήσεων καθώς και σε ανώτερες γνωστικές λειτουργίες.

taxonomy = ταξονομία < τάξις + νόμος = η πρακτική και η επιστήμη της κατηγοριοποίησης, που χρησιμοποιεί ταξονομικές μονάδες. Ο όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δηλώσει μία ιδιαίτερη κατηγοριοποιήση που διακρίνεται από ιεραρχική δομή. Έχει υποστηριχθεί ότι ο ενήλικας ανθρώπινος νους οργανώνει με φυσικό τρόπο τη γνώση που αποκτά από και για τον κόσμο σε τέτοια συστήματα.

temporal lobe = κροταφικός λοβός

thalamus = θάλαμος

top-down approach = προσέγγιση από το γενικό στο ειδικό: μία στρατηγική επεξεργασίας πληροφοριών και οργάνωσης της γνώσης, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί συνώνυμη με την ανάλυση ή αποσύνθεση. Πρόκειται για μία διαδικασία αποσύνεθεσης ενός συστήματος προκειμένου να εξεταστούν τα συστατικά του υποσυστήματα

white blood cells = λευκά αιμοσφαίρια

working memory or short term memory = βραχύχρονη μνήμη

vagus nerve = πνευμονογαστρικό νεύρο: το δέκατο (από τα 12 ) και μεγαλύτερο κρανιακό νεύρο, που μεταφέρει πληροφορίες για την κατάσταση των οργάνων του σώματος στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

ventral striatum = κοιλιακό ραβδωτό στρώμα: μία σχετικά μικρή περιοχή βαθιά μέσα στον εγκέφαλο κοντά στα βασικά γάγγλια, μέρος του ραβδωδού σώματος που σχετίζεται με μεταιχμιακές δομές, όπως είναι η αμυγδαλή, ο ιππόκαμπος, ο μέσης γραμμής θάλαμος και ορισμένες περιοχές του προμετωπιαίου φλοιού. Επιπλέον επηρεάζεται έντονα από ντοπαμινεργικές ίνες από την κοιλιακή καλυπτήρια περιοχή (VTA), που είναι γνωστή ως μεσομεταιχμιακό ντοπαμινικό σύστημα, και έχει την υψηλότερη πυκνότητα σεροτονεργικών εισερχομένων στο ραβδωτό σώμα. Συνδέεται με συναισθηματικές και υποκινούσες πλευρές της συμπεριφοράς. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η περιοχή ενοποίησης των σημάτων με συναισθηματικό περιεχόμενο (αμυγδαλή), συναφειακές πληροφορίες (ιππόκαμπος), υποκινούσα σημασία (ντοπαμινεργικές εισροές), πληροφορίες για την κατάσταση διέγερσης (μέσης γραμμής θάλαμος) και εκτελεστικές/γνωσιακές πληροφορίες (προμετωπιαίος φλοιός).

ventral tagmentum ή ventral tagmental area (VTA) = κοιλιακή καλύπτρα ή κοιλιακή καλυπτήρια περιοχή: μία ομάδα νευρώνων που βρίσκεται κοντά στη μέση της βάσης του μέσου εγκεφάλου. Είναι η πηγή των ντοπαμινεργικών κυτταρικών σωμάτων του μεσοφλοιώδους μεταιχμιακού συστήματος ντοπαμίνης και εμπλέκεται στο κύκλωμα του εγκεφάλου που έχει να κάνει με τα φάρμακα και τη φυσική ανταμοιβή. Είναι σημαντική στη νόηση, τα κίνητρα, τον εθισμό στα φάρμακα, τα έντονα συναισθήματα που σχετίζονται με την αγάπη και σε πολλές ψυχιατρικές διαταραχές.

Η Ορολογία του Εγκεφάλου (Αγγλικά σε Ελληνικά) - PsychologyNow.gr
« Last Edit: 15 Aug, 2023, 10:51:35 by spiros » 

Search Tools