πάντων χρηµάτων µέτρον ἐστίν ἄνθρωπος, τῶν µέν ὄντων ὡς ἐστιν, τῶν δέ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν –> man is the measure of all things, of things which are, that they are, and of things which are not, that they are not (Protagoras fr.1)

RKAT · 4 · 3458

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 854513
    • Gender:Male
  • point d’amour
πάντων χρηµάτων µέτρον ἐστίν ἄνθρωπος, τῶν µέν ὄντων ὡς ἐστιν, τῶν δέ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν –> Man is the measure of all things, of things which are, that they are, and of things which are not, that they are not

Catalan: l'home és la mesura de totes les coses; Chinese Mandarin: 人类是一切的测量具; Danish: mennesket er alle tings mål; Estonian: kõigi asjade mõõt on inimene; Finnish: ihminen on kaiken mitta; French: l'homme est la mesure de toute chose; German: der Mensch ist das Maß aller Dinge; Latin: homo mensura; Norwegian: mannesket er målstokken for alle ting; Polish: człowiek jest miarą wszystkiego; Russian: челове́к есть ме́ра всех вещей существующих; Spanish: el hombre es la medida de todas las cosas; Swedish: människan är alltings mått
« Last Edit: 28 Jan, 2022, 10:27:28 by spiros »


 

Search Tools