Lexicalising the forum → Λεξικοποιώντας το φόρουμ (Paper on Translatum forum)

spiros · 1 · 9973

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 855314
    • Gender:Male
  • point d’amour
Lexicalising the forum - Spiros Doikas
Λεξικοποιώντας το φόρουμ - Σπύρος Δόικας

Download Powerpoint Presentation (1.32MB) [English and Greek]
Download Paper in pdf format (0.55MB) [English]

10ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 12–14 Νοεμβρίου 2015 / 10th Conference "Hellenic Language and Terminology", Athens, Greece, 12–14 November 2015

Abstract
Translators' websites with terminology modules, as well as translation fora, have been important tools of the trade for translators in providing assistance with terminology queries.
It is to be noted, that a terminology module is substantially different to a forum, and any forum script, if not heavily modified, is hardly the optimum medium for asking, answering and searching terminology.
To that end, a Greek forum based on SMF (an open-source forum script), was developed and modified over the years specifically to serve the above purpose. Various aspects of that customisation effort will be discussed here, such as:
Rules
Rules regarding not only user behaviour but the recommended way of posting and answering terminological queries.
Modifications of the SMF forum software
Php modifications—increase the number of characters for the subject field; multiple changes needed in various files; use URL trimming for improved display of long URLs; provide a Google BBC button to easily create search queries.
MySQL modifications—increase the number of characters for the subject field and optimise database.
Specific “mods” — “mods” are code modifications posted by users that provide new functionality or enhance an existing functionality and are available via the SMF site’s “Mods” section).
Search enhancement—there is Search enhancement mod, which has some bugs, and a custom mod which was developed to replicate part of that functionality.

Style guide
Rules for the submission of terminology questions and their editing by a moderator/user once the translation has been finalised.
Rules for delimiters/initialisms.
Maintenance of entries
Duplicates removal, adding translations to entries, fixing case (different rules for different languages, i.e. in French in names of organisations only first letter should be capital), initialisms, delimiters.
Mass export, import and update of terms—using php scripts and MySQL commands to export and then manipulate in Excel.


Περίληψη
Οι ιστότοποι μεταφραστών με ορολογικές υπομονάδες, καθώς και τα μεταφραστικά φόρα, είναι σημαντικά εργαλεία για τους μεταφραστές, παρέχοντάς τους βοήθεια σε ερωτήματα ορολογίας.
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι μια υπομονάδα ορολογίας διαφέρει σημαντικά από ένα φόρουμ, και ένα φόρουμ, αν δεν υποστεί σημαντικές τροποποιήσεις, δεν είναι το ιδανικότερο μέσο για ερωτήσεις, απαντήσεις και αναζητήσεις όρων.
Για τον σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε και τροποποιήθηκε ένα ελληνικό φόρουμ με βάση το SMF (ένα λογισμικό φόρουμ ανοιχτού κώδικα). Αναλύονται διάφορες πτυχές αυτής της προσπάθειας προσαρμογής, όπως:

Κανόνες
Κανόνες που δεν αφορούν μόνο τη συμπεριφορά των χρηστών αλλά και ο ενδεδειγμένος τρόπος δημοσίευσης και απάντησης ορολογικών ερωτημάτων.

Τροποποιήσεις του λογισμικού SMF
Τροποποιήσεις php¬Αύξηση του αριθμού των χαρακτήρων για το πεδίο του θέματος (απαιτούνται πολλές αλλαγές σε διάφορα αρχεία)· λειτουργία περικοπής URL (μέσω αλλαγής κώδικα CSS) για βελτιωμένη εμφάνιση μεγάλων σε μήκος διευθύνσεων URL· κουμπί «Google» για εύκολη δημιουργία αναζητήσεων.
Τροποποιήσεις MySQL – Αύξηση του αριθμού των χαρακτήρων για το πεδίο του θέματος και τη βελτιστοποίηση της βάσης δεδομένων.
SMF Mods – Τροποποιήσεις πηγαίου κώδικα του προγράμματος που αναρτώντα σε μορφή «πακέτων» από τους χρήστες και παρέχουν νέα λειτουργικότητα ή τροποποιούν μια υφιστάμενη λειτουργικότητα του SMF και είναι διαθέσιμα μέσω του τμήματος «Mods» της ιστοσελίδας).
Βελτίωση αναζήτησης – Υπάρχει διαθέσιμο ένα «Mod» με τίτλο «Search Enhancement», το οποίο έχει κάποια προγραμματιστικά σφάλματα. Ως εκ τούτου, αναπτύχθηκε μια προσαρμοσμένη λειτουργία, η οποία αναπαράγει μέρος αυτής της λειτουργικότητας.

Χρήσιμες λειτουργίες του SMF
Υπάρχουν κάποιες λειτουργίες του SMF που βοηθούν ιδιαίτερα την επεξεργασία όρων. Ένα παράδειγμα είναι η δυνατότητα γρήγορης επεξεργασίας (που μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε προβολή θέματος όσο και σε προβολή πίνακα). Η γρήγορη επεξεργασία δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας χωρίς να χρειάζεται να γίνει φόρτωση νέας σελίδας. Σε προβολή πίνακα δίνει τη δυνατότητα γρήγορης διόρθωσης πολλών θεμάτων (αντίστοιχες διορθώσεις, π.χ. σε λογισμικό Mediawiki, το οποίο θεωρείται μια ενδεδειγμένη λύση ηλεκτρονικής-συνεργατικής λεξικογραφίας, θα απαιτούσαν πολύ περισσότερο χρόνο).

Οδηγός ύφους
Οδηγίες σχετικά με την υποβολή ερωτήσεων ορολογίας και την επεξεργασία τους από τον συντονιστή/ερωτώντα άπαξ και η μετάφραση έχει οριστικοποιηθεί.
Οδηγίες για οριοθέτες. Με το σκεπτικό ότι κάποια στιγμή θα γίνει εξαγωγή των όρων διαμορφώθηκαν κάποιες οδηγίες που θα διευκολύνουν την επεξεργασία τους. Για παράδειγμα ως οριοθέτης μεταξύ του όρου και των αποδόσεων έχουν οριστεί οι χαρακτήρες « → ». Σε περίπτωση όμως που έστω και μία απόδοση εμπεριέχει το κόμμα ως μέρος της, τότε χρησιμοποιείται ως οριοθέτης το « –> », δηλαδή το en-dash (αντί του ενωτικού της προηγούμενης περίπτωσης) και το σύμβολο «μεγαλύτερο από». Ως οριοθέτης μεταξύ των αποδόσεων έχει οριστεί το κόμμα. Σε περίπτωση όμως που έστω και μία απόδοση εμπεριέχει το κόμμα ως μέρος της, τότε χρησιμοποιείται ως οριοθέτης το σύμβολο «|».
Οδηγίες για αρκτικόλεξα. Τα αρκτικόλεξα παρατίθενται μετά τον ανεπτυγμένο όρο σε παρένθεση (αν υπάρχει πάνω από ένα, διαχωρίζονται με κόμμα). Δεν χρησιμοποιούνται τελείες. Αποφεύγεται η χρήση αρκτικόλεξων που δεν ανήκουν στη γλώσσα του όρου  καθώς και όσων αντικατοπτρίζουν μέρος του όρου.

Μαζική συντήρηση λημματολογίου
Κατάργηση διπλοτύπων, προσθήκη αποδόσεων, διόρθωση πεζοκεφαλαίων (υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για κάθε γλώσσα, π.χ. για τα ονόματα οργανισμών στα γαλλικά το πρώτο γράμμα είναι κεφαλαίο και τα υπόλοιπα πεζά), αρκτικόλεξα, οριοθέτες.
Μαζική εξαγωγή, εισαγωγή και ενημέρωση των όρων τόσο μέσω λειτουργιών που έχουν αναπτυχθεί σε κώδικα  PHP όσο και με χρήση εντολών MySQL για περαιτέρω επεξεργασία στο Excel.
« Last Edit: 07 Jul, 2018, 14:17:49 by spiros »


 

Search Tools